Patienter som genomgår kirurgi utvecklar övergående typ 2-diabetes. Hyperglykemi är därför ett regelmässigt fynd. Ett stort intresse har sedan flera år riktats mot möjliga fördelar av att använda insulin för att motverka denna tillfälliga ökning av blodets glukosnivå.

Gandhi och medarbetare [1] studerade överlevnad och komplikationer hos 400 patienter som genomgick öppen hjärtkirurgi. Hos hälften av dem användes, under själva operationen, insulin för att hålla blodsockret inom normalintervallet (4,4–5,6 mmol/l) medan det hos övriga tilläts stiga till 11,1 mmol/l. Då kirurgin avslutats hölls alla patienter normoglykemiska med hjälp av insulin, vilket tidigare visats vara av värde [2].

Lika många ur varje grupp (44 respektive 46 procent) drabbades av minst en komplikation, såsom förlängt behov av andningsstöd, arytmi, stroke eller njur- svikt, inom 30 dagar efter ingreppet. Fler dödsfall (4 versus 1; P0,06) och stroke (8 versus 1; P0,02) uppstod dock hos dem som hölls normoglykemiska. Tiden på intensivvården (två dagar) och på sjukhuset (åtta dagar) var identiska i de båda grupperna. Författarna konkluderade att intensiv insulinterapi inte minskade vare sig dödligheten eller komplikationerna efter hjärtkirurgi.

Nyligen publicerade samma huvudförfattare en metaanalys av 34 studier där insulin givits i samband med kirurgi, oftast hjärtkirurgi [3]. Patienter som randomiserats till intensiv insulinterapi hade högre incidens av hypoglykemi (relativ risk, RR, 2,07; 95 procents konfidensintervall, CI, 1,29–3,32). Inga skillnader förelåg däremot med avseende på en lång rad andra komplikationer. Mortalitet rapporterades tyvärr bara i 14 studier. Dödligheten var lägre för de insulinbehandlade (RR 0,69; 95 procents CI 0,52–0,94); mycket i kraft av att van den Berghes kända studie inkluderats i sin helhet trots att alla hennes patienter inte genomgick kirurgi [2]. Slutsatserna var att intensiv insulinterapi kan minska mortaliteten men att den, mer tydligt, ökar risken för hypoglykemi.

Evidensen för intensiv insulinbehandling under kirurgi är alltså tämligen klen. Behandlingen har dock varit ännu mer aktuell i samband med intensivvård. Dess värde studeras just nu hos 6000 patienter i ett nästan slutfört internationellt projekt, den sk NICE-SUGAR-studien. Ett entydigt resultat vore av stort värde. Insulinbehandling har ju redan implementerats inom intensivvården över hela världen i stort sett enbart i kraft av van den Berghes studie från 2001 [2].