Det är tidigare visat att en kort cervix (15 mm) mätt i vecka 23 ökar risken för förtidsbörd. Betyder då en lång cervix motsatsen, dvs ökad risk för överburenhet och ökad risk för kejsarsnitt på indikationen värksvaghet? I en nyligen publicerad studie av 30452 förstföderskor mättes cervix med vaginalt ultraljud i vecka 23. De med kort cervix, 15 mm, intrauterin fosterdöd och de som förlösts med tidigt kejsarsnitt uteslöts från analysen.

Man fann signifikant ökad risk för kejsarsnitt hos dem med cervixlängd i övre kvartilen (40–67 mm) jämfört med dem med cervixlängd i nedre kvartilen (16– 30 mm), oddskvot, OR, 1,81 (95 procents konfidensintervall, KI, 1,66–1,97). Även när man justerade för ålder, graviditetslängd, induktion, födelsevikt och förlossningsklinik kvarstod denna överrisk med OR 1,68 (95 procents KI 1,53–1,84). Ökningen var inte relaterad till ökad frekvens av överburenhet. Den ökade risken betingades av kejsarsnitt på indikationen värksvaghet under förlossning.
Slutsatsen av studien är att cervixlängden i vecka 23 är en oberoende prediktor för kejsarsnitt hos förstföderskor. Hypotesen är att fyndet avspeglar en avvikande remodellering av cervix inför förlossningen.