Individer med typ 2-diabetes löper ökad risk att drabbas av depression. Det visar en studie som presenteras i JAMA. Kopplingen mellan diabetes och depression är välkänd, men kring kausalsambandet finns frågetecken. Är det så att diabetiker löper ökad risk för depression, tex på grund av de komplikationer sjukdomen innebär, såsom krav på medicinering, livsstil och kost, eller är det i stället deprimerade som löper ökad risk att drabbas av diabetes?
Amerikanska forskare har tittat på 5200 individer i åldern 45–84 år utan känd typ 2-diabetes vid studiens början. De följdes avseende både depressiva symtom och diabetes. Depressiva besvär utvärderades enligt skalan Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D). Hög poäng på skalan eller antidepressiv medicinering resulterade i att de klassats som deprimerade.
Studiedeltagarna inkluderades under perioden 2000–2002, och uppföljning skedde 2004 och 2005. I vilken utsträckning deprimerade och icke-deprimerade individer utvecklade typ 2-diabetes under perioden (alltså under 2000–2002 till 2004–2005) var det första som forskarna studerade.
Resultaten visar att incidensen av typ 2-diabetes var 22 per 1000 patientår bland patienter som uppfyllde kriterierna för depression vid studiens början. Motsvarande siffra för gruppen icke-deprimerade var 16,6. Efter att forskarna justerat för livsstilsfaktorer såsom rökning och kost noterades dock inte någon statistiskt säkerställd riskökning för deprimerade att drabbas av typ 2-diabetes.
Det omvända sambandet, i vilken utsträckning diabetiker drabbas av depression, har också undersökts. I en studie på närmare 5000 individer undersöktes individer utan depressiva symtom vid studiens början. Vissa av studiedeltagarna hade känd typ 2-diabetes. Alla diabetiker fick dock inte behandling för sin sjukdom. Studiedeltagarna följdes under drygt tre år, varefter en ny kontroll av eventuella depressiva besvär gjordes.
Analysen visar att incidensen av depressiva symtom var 27,9 per 1000 patientår bland individer med normalt fasteglukos, vilket ska jämföras med 61,9 bland individerna med behandlad typ 2-diabetes. Värt att notera är att individer med obehandlad typ 2-diabetes inte löpte ökad risk att drabbas av depressiva symtom jämfört med individer med normala glukosvärden.
Forskarna spekulerar över om individer kan uppleva psykologisk stress av att sköta sin diabetes och att denna stress kan öka risken för depression. Medvetenheten om detta måste öka hos läkare som behandlar individer för typ 2-diabetes, skriver forskarna vidare och föreslår att läkarkåren bör överväga om personer med typ 2-diabetes bör screenas för depression rutinmässigt.