Individer med låga halter av D-vitamin löper ökad risk att avlida. Det visar en studie från Tyskland och Österrike som presenteras i Archives of Internal Medicine. Författarna har tittat på drygt 3200 män och kvinnor med en genomsnittsålder på 62 år när studien inleddes. Dessa följdes under närmare åtta år. Samtliga studiedeltagare hade under perioden 1997–2000 genomgått koronarangiografi. Vid studiens början mättes halterna av D-vitamin (25-hydroxivitamin D och 1,25-dihydroxivitamin D) i blodet. Effektmått var bla dödlighet till följd av kardiovaskulära och andra orsaker.
Totalt avled 737 av studiedeltagarna under den studerade perioden. Av dessa dog 463 av kardiovaskulära orsaker. Det visade sig att individer som vid studiens början hade halter av 25-hydroxivitamin D i serum under genomsnittet (definierat som under studiedeltagarnas uppmätta genomsnitt) löpte ökad risk att avlida jämfört med den fjärdedel som hade högst serumnivåer.

Det rör sig om ett starkt samband, då risken att avlida av såväl kardiovaskulära som andra orsaker var ungefär fördubblad. Korrelationen kvarstod även efter att författarna rensat för kardiovaskulära riskfaktorer, känd koronarsjukdom och annan sjukdom, såsom hjärtsvikt. Intressant nog var låga halter av 25-hydroxivitamin D också korrelerade med inflammation (mätt som höjt CRP och IL-6 i serum) och oxidativ skada (mätt som halter i serum av fosfolipid och glutation). Även för serumnivåerna av 1,25-dihydroxivitamin D, som är den biologiskt aktiva formen av D-vitamin, noterades en koppling mellan låga nivåer och ökad risk att avlida. Kopplingen var dock inte lika stark som för 25-hydroxivitamin D.

Författarna konstaterar att de funnit en koppling mellan låga halter av D-vitamin och ökad mortalitet. Kausalsambandet behöver dock utredas ytterligare i interventionsstudier där deltagare ges D-vitamin. På global basis är D-vitaminbrist ett stort problem, och beräkningar visar att upp mot hälften av jordens befolkning lider av brist på D-vitamin. Låga halter av D-vitamin har som bekant tidigare kopplats till bla ökad risk för frakturer och hypertoni.
En nyligen presenterad studie visar att höga halter av D-vitamin i blodet även är kopplat till minskad dödlighet till följd av koloncancer. En i västvärlden ovanlig sjukdom som beror på brist på D-vitamin är rakit (engelska sjukan). BMJ belyser ämnet D-vitaminbrist på global basis och skriver på ledarplats att rakit var mycket vanligt i industrialiserade länder i början av 1900-talet, och därefter har sjukdomen i det närmaste utrotats. I flera fattiga länder är sjukdomen dock fortfarande vanlig trots att den är enkel att förebygga, konstaterar BMJ.