Barn som utsatts för fysisk misshandel eller sexuella övergrepp löper ökad risk att drabbas av astma. Det visar en studie presenterad i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Författarna har utgått från ca 1200 barn från Puerto Rico som svarat på frågor kring om de utsatts för eller blivit vittne till våld, alternativt utsatts för sexuella övergrepp perioden 2001–2003. En uppföljning gjordes två år efter den initiala utfrågningen då man undersökte om barnen diagnostiserats med astma. 14 procent uppgav vid den initiala undersökningen att de blivit vittne till våld, 7 procent att de utsatts för våld och 6 procent uppgav att de utsatts för sexuella övergrepp.
Det visade sig att barn som uppgett att de utsatts för våld eller övergrepp löpte ökad astmarisk. Bland barn som utsatts för våld eller övergrepp diagnostiserades 20 procent med astma i samband med uppföljningen, vilket ska jämföras med 11,5 procent bland barn som inte utsatts för våld eller övergrepp.

Riskökningen är rejäl: Barn utsatta för misshandel och övergrepp löpte fördubblad risk att diagnostiseras med astma och medicineras med astmapreparat. Som jämförelse är sexuella övergrepp en större riskfaktor för astma än hereditet för astma på faderns sida, visar studien. Orsaken till kopplingen är inte känd. Författarna spekulerar över om hormonella rubbningar i hypotalamus–hypofysaxeln till följd av misshandel och övergrepp skulle kunna vara bidragande. Forskarna anser sammantaget att man bör vara särskilt noga med att undersöka barn som utsatts för våld och övergrepp för astma.