Vitamin B12 är centralt för bla nervsystemet. Nu har forskare från Storbritannien kopplat låga B12-halter till snabbare atrofi av hjärnan hos äldre.
Författarna har undersökt 107 individer mellan 61 och 87 år, samtliga med normal kognitiv funktion vid studiens början. Studiedeltagarna följdes med löpande årliga kognitiva och kliniska test samt blodprov. Därtill gjordes MR-undersökningar av hjärnan. Det visade sig att hjärnans volym minskade snabbare hos individer med lägre B12-nivåer än hos dem med högre nivåer. Skillnaderna var avsevärda, med närmare sex gånger snabbare volymminskning hos de individer som hade lägst nivåer av B12.
Värt att notera är dock att inga av individerna hade B12-brist definitionsmässigt; samtliga låg inom referensintervallet, men ett antal låg i den lägre delen av intervallet. Resultaten kan leda till att referensintervallen för B12 ändras, men man betonar att resultaten är prematura och endast en indikator.
Mekanismerna genom vilka B12-brist skulle påskynda atrofi är inte klarlagda. Inte heller har det studerats om tillskott av B12 gör att nedbrytningen av hjärnan går långsammare. Författarna har dock påbörjat en ny studie där B12-tillskott ges till äldre individer med nedsatt kognitiv funktion. I studien kommer utvecklingen av atrofi att följas med MR-undersökningar. Förhoppningen är således att visa att B12-tillskott bromsar utvecklingen av atrofi.


Hjärnans volym visade sig minska snabbare hos individer med lägre B12-nivåer än hos dem med högre nivåer. Bilden: hjärnatrofi till vänster, normal hjärna till höger.