Cirka 6 procent av den svenska befolkningen behandlas med antidepressiva läkemedel mot bl a depression och ångest, och studier har visat att minst hälften av båda könen drabbas av sexuella biverkningar, främst nedsatt lust och orgasmförmåga [1]. Detta bidrar till att många avslutar behandlingen i förtid, och därmed ökar risken för återfall i grundsjukdomen. Studier har också visat att »drug holiday« (tillfällig utsättning av läkemedel), byte till annat antidepressivt läkemedel samt för män, att tillägg av sildenafil motverkar sexuella dysfunktioner [2].

Nurnberg och medarbetare har publicerat en kontrollerad studie där kvinnor med SSRI/SNRI-utlöst sexuell biverkan behandlades med sildenafil (50–100 mg vid behov) och jämfördes med en kontrollgrupp, som fick placebo [3]. 98 kvinnor, som behandlades med antidepressiva och som var i remission (enligt HAM-D) randomiserades till de två grupperna. Inklusionskriterier var 18–50 års ålder, tidigare sexuellt välfungerande och kvarstående sexuella problem trots framgångsrik antidepressiv behandling i övrigt. Under denna 8-veckorsstudie skattades sexuell funktion med hjälp av fyra olika skalor (självskattning och intervju). Studiedeltagarnas medelålder var 37 år, och de hade behandlats med antidepressiva i över ett halvt år. Resultaten visade en signifikant skillnad mellan grupperna till förmån för dem som fick sildenafil. 73 procent i placebogruppen mot 28 procent i sildenafilgruppen rapporterade ingen förbättring avseende sexuell dysfunktion (enligt CGI). Ökad sexuell lust och bättre orgasmförmåga i sildenafilgruppen verifierades enligt de olika skalorna.

Antidepressiva förskrivs dubbelt så ofta till kvinnor, varför det i Sverige handlar om 100 000-tals kvinnor som riskerar att drabbas av SSRI/SNRI-utlöst sexuell dysfunktion, vilket i sin tur leder till dålig behandlingsföljsamhet. Sexuella problem diskuteras alltför sällan i det kliniska mötet, men om behandlande läkare känner till hur vanligt problemet är och att det finns effektiv behandling att tillgå kanske det underlättar för läkaren att informera patienten om sexuella biverkningar och att diskutera alternativa behandlingsstrategier [4-6].
Studien är viktig, därför att den pekar på en ny möjlighet att hjälpa alla de kvinnor som drabbas av sexuella biverkningar på grund av antidepressiva. Detta är tidigare visat hos män, och den aktuella studien konkluderar att det också fungerar hos kvinnor. Det är dock inte helt lätt att förstå varför läkemedel som sildenafil har effekt på lust och orgasm – men sannolikt bryter man en ond cirkel via ökad lubrikation och genital svullnad i samband med sexuell aktivitet, vilket i sin tur underlättar orgasmen och förstärker lusten. Ett praktiskt problem är dock att Viagra, Cialis mfl inte har godkänd indikation på kvinnor. Fler studier behövs för att möjliggöra denna vidbehovsmedicinering för att minska de sexuella biverkningarna av en i övrigt effektiv behandling av kvinnor (och män) med depression och/eller ångest.Minst hälften av dem som behandlas med antidepressiva får sexuella biverkningar, vilket leder till dålig behandlingsföljsamhet.