Att injektionsmissbrukare löper ökad risk att drabbas av blodsmitta som HIV och hepatit är välbekant. Nu har forskare från bla Australien tittat på nationella skillnader i andelen injektionsmissbrukare som är HIV-positiva. Allt fler länder har börjat rapportera hur stor del av befolkningen som missbrukar droger intravenöst och hur stor andel av dem som har HIV. Författarna har ställt samman nationella data kring detta.
Globalt finns det ca 15,9 miljoner injektionsmissbrukare. Av dem är ca 3 miljoner HIV-positiva. De nationella skillnaderna är stora vad gäller både andelen som är injektionsmissbrukare och andelen injektionsmissbrukare som är HIV-positiva. I Spanien beräknas tex att 0,31 procent av alla individer i åldern 15–64 år missbrukar intravenöst. I USA är andelen 0,96 procent och i Ryssland 1,78 procent. Ser man specifikt på Västeuropa har Schweiz och Italien den högsta andelen av befolkningen med injektionsmissbruk: 0,85 procent för Schweiz och 0,63 procent för Italien.
Andelen injektionsmissbrukare som är HIV-positiva skiljer sig också markant. Av injektionsmissbrukare i USA beräknas 15,6 procent vara HIV-positiva. Det ska jämföras med 49,7 procent i Argentina, 72,1 procent i Estland och 41,8 procent i Ukraina. Till länderna med hög andel HIV-positiva injektionsmissbrukare hör även Indonesien och Brasilien. I Europa har Spanien högst andel HIV-positiva missbrukare: 39,7 procent. Australien anger en helt annan siffra; bara 1,5 procent av IV-missbrukarna uppges vara HIV-positiva.
Framgångsrik bekämpning av såväl HIV som injektionsmissbruk bygger på att man har en bra bild av situationen, och där bidrar den aktuella studien med kunskap, konstaterar författarna. Beräkningarna bygger dock i stor utsträckning på vad länderna rapporterat själva, en begränsning i sig. En annan begränsning är att i flera områden i världen med hög HIV-förekomst, såsom Afrika söder om Sahara, finns det endast mycket begränsade uppgifter om hur stor andel av befolkningen som missbrukar intravenöst.