Sambandet mellan Alzheimers sjukdom, kognitiv svikt och B-vitamin och folsyra är svårförstått. I SBU: s utredning om demens fastslås att låga halter av B12 och folsyra är associerade med Alzheimers sjukdom och kognitiv svikt. Däremot har man inte kunnat visa att behandling/ supplementering med B-vitamin på något sätt påverkat demensutveckling.

I den aktuella studien var syftet att undersöka om höga doser av folsyra, B6 respektive B12 kunde bromsa den kognitiva försämringen hos personer med lindrig till moderat alzheimer. Studien var dubbelblindad, randomiserad och placebokontrollerad samt genomfördes på 40 olika enheter. Behandlingstiden var 1,5 år. Inklusionskriterier var MMT-poäng mellan 14 och 26 och normala B-vitamin- och folsyravärden. Personerna som deltog kunde fortsätta med stabil antidemensmedicinering. Patienter med höga doser av folsyrapreparat exkluderades. Kognition utvärderades med ADAS-COG-skalan. En minskning av den kognitiva funktionen med 25 procent bedömdes som behandlingseffekt. 409 patienter randomiserades till behandling (240) respektive placebo (169). 204 patienter i behandlingsgruppen och 140 i placebogruppen medverkade under hela studietiden.

Patienternas homocysteinvärden sjönk signifikant i behandlingsgruppen efter sex månader. Någon skillnad i effekt på kognition kunde man inte se mellan grupperna efter 18 månaders behandling. Övriga sekundära effektmått, neuropsykiatrisk inventering (NPI) och MMT-poäng, uppvisade inga signifikanta skillnader under behandlingen. Emellertid visade det sig att patienterna som fick behandling skattades ha mer av depressionssymtom. Övriga biverkningsanalyser visade däremot inga signifikanta skillnader mellan grupperna.
I en grupp med lindrigt till måttligt sjuka alzheimerpatienter kunde man alltså inte se någon effekt på kognition vid behandling med vitamin B6, B12 och folsyra. Däremot noterade man ökad depression i behandlingsgruppen.

Studien är välgjord, välskriven och genomförd med ett relativt stort antal patienter och under lång tid. Denna studie ger inte stöd för effekt av B-vitamin på kognition ens efter 1,5 års behandling.