Hypoglykemi kan uppstå 30 minuter efter avstängning av en intravenös infusion med 5 procent glukos. En sådan överreaktion av kroppens insulinsystem kallas rebound-effekt och har klinisk relevans för planering av parenteral nutrition samt inom förlossningsvården [Lancet. 1982;1:1150-2].
En ny studie visar att rebound uppträder parallellt med sänkning av plasmavolymen. När tolv friska försökspersoner erhöll 1,6 liter 2,5-procentig glukoslösning under en timme uppkom en flera timmar lång 30-procentig sänkning av plasmaglukos under baslinjen. Samtidigt sjönk plasmavolymen med i genomsnitt 5 procent trots att relativt mycket vätska gavs. Man gjorde också försök där ökande mängder glukos och minskande mängder vätska infunderades tillsammans med insulin som en »svag« och en »stark« lösning. Resultatet blev precis detsamma som när glukos gavs utan insulin. En halvtimme efter båda infusionerna uppkom hypoglykemi och hypovolemi, som båda visade föga tendens till självkorrigering under de följande två timmarna. Försöksledarna fick akut ge flera injektioner med glukos för att motverka symtom på hypoglykemi.
Rebound-effekten förklaras med det logaritmiska sambandet mellan plasmainsulin och glukosclearance. Trots att insulinhalten minskade exponentiellt (halveringstid 30 minuter) förblev dess effekt på glukosupptaget alltså oproportionerligt kraftfull. Insulinresistens borde fungera som ett skydd mot detta problem. Mycket riktigt är kirurgi och diabetes inte heller förknippade med någon rebound-effekt när glukosdropp stängs av [avhandling, Stockholm, 2005].
Det är känt sedan tidigare att det finns en koppling mellan hypoglykemi och hypovolemi, men mekanismen har varit oklar. Då förändringarna här var så tidsmässigt kongruenta argumenterar författarna för att orsaken troligtvis är osmolär. När glukos tas upp till cellerna drar det med sig vatten genom sin osmotiska kraft, samtidigt som infusionsvätskan stimulerar en diures. Två mekanismer konkurrerar alltså om samma vätskevolym, vilket ger upphov till extracellulär dehydrering och därmed sänkning av plasmavolymen.