Kvinnor som röker under graviditeten löper ökad risk för att fostret ska drabbas av läpp- eller gomspalt. Det visar en amerikansk studie som presenteras i Journal of Pediatrics. Sambandet mellan rökning och läpp- och gomspalt är känt sedan tidigare. Den aktuella studien baseras, till skillnad från tidigare studier, dock inte på vad de gravida själva uppgett avseende rökning.
Författarna har i stället mätt halterna av nikotinmetaboliten kotinin och därigenom identifierat rökarna. Halterna har mätts hos 500 gravida kvinnor. Kvinnor med kotininhalter i blodet understigande 2 ng/ml har definierats som icke-rökare, medan kvinnor med halter över 10 ng/ml har definierats som rökare, och vid halter på 2–10 ng/ml har kvinnorna definierats som utsatta för passiv rökning men inte själva aktivt rökande.
Det visade sig att läpp- och gomspalt var mer än dubbelt så vanligt bland barn till kvinnor som själva rökt under graviditeten. Även vid passiv rökning noterades en ökad risk för läpp- och gomspalt, som dock inte var lika uttalad som vid rökning.
Författarna uppmanar alla gravida kvinnor som röker att omedelbart sluta. Rökande kvinnor som planerar bli gravida bör anstränga sig att bryta sitt missbruk för att minska risken för medfödda missbildningar.