Schizofreni och bipolär sjukdom tycks ha gemensam genetisk bakgrund. Det visar en epidemiologisk studie som gjorts vid Karolinska institutet. Den bygger på uppgifter från närmare 36 000 individer som vårdats för schizofreni och drygt 40 000 som vårdats för bipolär sjukdom. De utgör samtliga som vårdats på psykiatrisk avdelning för nämnda diagnoser i Sverige perioden 1973–2004. Uppgifterna har jämförts med ett register på drygt nio miljoner personer, där data om släktskap ingått. Detta har möjliggjort analys av hur ofta sjukdomarna förekom inom samma familj. Därefter har man beräknat om, och i så fall i vilken utsträckning, schizofreni var vanligare i familjer där någon medlem led av bipolär sjukdom och vice versa.
Resultaten visar att det tycks finnas en gemensam genetisk koppling mellan de båda sjukdomarna. En individ med en far eller mor med schizofreni löpte drygt fem gånger högre risk att drabbas av bipolär sjukdom än den som inte hade en förälder med schizofreni. När det gäller det omvända noterades att individer med en förälder med bipolär sjukdom löpte mer än fördubblad schizofrenirisk. Även för adopterade barn med en biologisk förälder med bipolär sjukdom noterades ökad schizofrenirisk.
Den ärftliga komponenten i såväl schizofreni som bipolär sjukdom är i sig ingen nyhet. Ärftlighetens betydelse bekräftades också i studien, då individer med en förälder med schizofreni löpte tio gånger högre risk att drabbas av schizofreni. Risken för bipolär sjukdom ökade med sex gånger hos individer som hade en förälder med bipolär sjukdom.
Det studien främst tillför är kunskapen om att förekomst i familjen av såväl schizofreni som bipolär sjukdom ökar risken för båda dessa sjukdomar. Värt att understryka är dock att den genetiska bakgrunden till de båda sjukdomarna sannolikt är mycket komplex med ett stort antal gener inblandade. Den aktuella studien visar att det tycks finnas en gemensam genetisk grund till sjukdomarna. Detta utesluter givetvis inte att det också kan finnas andra genetiska orsaker som inte är gemensamma för sjukdomarna.