De barn som äter vitamintillskott behöver inte dessa, medan barn som faktiskt har ett behov av tillskotten inte äter dem. Så kan man sammanfatta en amerikansk studie som presenteras i tidskriften Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine. Författarna har utgått från data från 10828 barn och ungdomar i åldern 2–17 år. Dessa deltog under perioden 1999–2004 i en omfattande nationell amerikansk studie vid namn National health and nutrition examination survey (NHANES). Uppgifter om bl a kosthållning, motionsvanor, BMI, socioekonomisk status och om barnen hade tillgång till hälso- och sjukvårdsförsäkring hör till parametrarna som undersökts. Studiedeltagarna har definierats som konsumenter av vitamintillskott om de tagit tillskott månaden innan studien påbörjades.

Det visade sig att 34 procent av alla barn och ungdomar åt vitamintillskott. Friska, normalviktiga och fysiskt aktiva barn som höll en balanserad kost genom vilken de fick i sig ordentligt med vitaminer och mineraler åt i större utsträckning vitamintillskott än barn med dålig kosthållning, övervikt och fysisk inaktivitet.
Faktorer som var positivt korrelerade med konsumtion av vitamintillskott var låg ålder, »kaukasisk« etnicitet, hög fiberkonsumtion, hög fysisk aktivitet, lågt BMI, bra sjukvårdsförsäkring och hög socioekonomisk status hos föräldrarna. Resultaten kan således sammanfattas som att det var betydligt vanligare att friska barn med god kosthållning och som inte behöver tillskotten åt dem än att de barn som verkligen behöver dem gjorde det.
Studien är intressant mot bakgrund av att i storleksordningen vart tredje barn i USA beräknas ta vitamintillskott på regelbunden basis, siffror som alltså verifieras i studien. Många tillverkare marknadsför sina vitamintillskott aggressivt, inte minst i USA. Att fältet är kommersiellt intressant förstår man, då den amerikanska marknaden för vitamintillskott uppgår till 2 miljarder dollar per år, motsvarande 16 miljarder kronor. Den amerikanska barnläkarorganisationen American Academy of Pediatrics (AAP) rekommenderar inte friska barn över 1 års ålder att ta vitamintillskott.Det var betydligt vanligare att friska barn med god kosthållning åt vitaminer än att de barn som verkligen behöver dem gjorde det.