Diagonal öronlobsfåra anses vara en bra markör för aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom. En översikt har publicerats i Läkartidningen [1994;91:2959-62].

En aktuell japansk studie visar att patienter med metabola syndromet och diagonal öronlobsfåra har kortare telomerer än de utan diagonal öronlobsfåra. Telomerer är slutstycket på kromosomalt DNA med sekvensen TTAGGG. Telomerer förkortas under replikationsfasens slut hos celler, och som en konsekvens därav påverkas det biologiska åldrandet. Telomerlängden i vita blodkroppar mäts och speglar den kumulativa bördan av oxidativ stress i cirkulationen under en individs livstid.
Man har framkastat tanken att telomerlängden skulle kunna vara en användbar markör för det kardiovaskulära systemets biologiska åldrande. Man har funnit att telomerlängden är kortare hos individer med riskfaktorerna hypertoni, hyperlipidemi, diabetes mellitus och rökning men även vid Parkinsons sjukdom och sarkoidos.

I studien undersöktes telomerlängden hos japanska män med metabola syndromet, definierat enligt 2005 års riktlinjer från japanska internmedicinska föreningen (som överensstämmer med internationella diabetesfederationens riktlinjer). 17 patienter med bilaterala diagonala öronlobsfåror jämfördes med 17 patienter utan sådana. Medelåldern var 62,5 ± 4,8 år respektive 60,1 ± 4,9. Det förelåg en statistiskt signifikant skillnad. De med diagonal öronlobsfåra hade kortare telomerer, vilket uppskattas motsvara cirka 9 år kortare livstid.
Sedan 1973 har många kliniker frapperats av att ett enkelt tecken som diagonal öronlobsfåra är en stark markör för arteriovenös sjukdom. Många förklaringsmodeller har publicerats, men många kolleger är skeptiska och har en nihilistisk inställning till ett sådant enkelt dermatologiskt tecken. Denna studie påvisar en kromosomskada, vilket enligt min uppfattning stärker markörens tillförlitlighet. Som tidigare skrivits i Läkartidningen måste anestesiologer i Kanada alltid notera om diagonal öronlobsfåra finns hos de patienter som ska genomgå akut kirurgi.Diagonal öronlobsfåra visade sig ha samband med kortare telomerer hos patienter med metabola syndromet.