Kaffe tycks minska risken för stroke hos kvinnor. Det rönet presenteras i tidskriften Circulation. Det har föreslagits att kaffe skulle kunna öka risken för stroke som en följd av koffeinets blodtryckshöjande effekt. Men detta stämmer inte, enligt den aktuella studien, som bygger på data från 83 076 kvinnor som följdes under 24 år. Kvinnorna led inte av diabetes, cancer eller hjärt–kärlsjukdom och hade inte haft stroke tidigare. Då studien inleddes fick de bland annat uppge i vilken utsträckning de drack kaffe. De fick dessutom svara på frågor kring detta löpande under studiens gång.
Under den studerade perioden noterades 2 280 fall av stroke. Det visade sig att storkonsumenter av kaffe löpte minskad risk att drabbas av stroke. Kvinnor som drack två till tre koppar kaffe per dag löpte 19 procent lägre risk att drabbas av stroke än kvinnor som drack kaffe en gång i månaden eller mer sällan. För storkonsumenterna, de som drack mer än tre koppar kaffe per dag, minskade risken med 20 procent jämfört med de kvinnor som drack en kopp kaffe i månaden eller mer sällan.
Resultaten står sig efter att författarna justerat för faktorer som ålder, BMI, alkoholkonsumtion och om deltagarna använde ASA-preparat. Värt att notera är att kaffe minskade strokerisken kraftigare hos rökare än hos icke-rökare. Intressant nog noterades ingen riskminskning av andra drycker med koffein, såsom te eller läsk med koffein. Däremot minskade även koffeinfritt kaffe strokerisken, dock något mindre än vanligt kaffe med koffein.
Författarna konstaterar att tesen att kaffe skulle öka risken för stroke inte tycks stämma. Tvärtom ses en minskad risk för stroke hos storkonsumenter av kaffe. Vad denna beror på återstår att visa. En potentiell mekanism är en antioxiderande effekt som, helt eller delvis, skulle kunna bero på andra ämnen i kaffe än just koffein. Författarna understryker att det kan vara så att kaffe minskar strokerisken hos friska individer, men om man har andra riskfaktorer för stroke kan inte ökad kaffekonsumtion »kompensera« för dessa. Ytterligare ett antal, för oss kaffeälskare mycket upplyftande, studier kring kaffets påverkan på sjukdomar har presenterats under senare tid. Bland annat har storkonsumenter av kaffe visats löpa minskad risk för kardiovaskulär sjukdom och alzheimer.Att dricka minst tre koppar kaffe om dagen skyddar kvinnor mot stroke.