Att få i sig ordentligt med kalcium i maten minskar risken för cancer. Så kan man sammanfatta en amerikansk studie som presenteras i Archives of Internal Medicine. Studien bygger på data från 293 907 män och 198 903 kvinnor som deltog i studien NIH-AARP Diet and Health Study. När studien påbörjades i mitten av 1990-talet fick studie‑
deltagarna lämna uppgifter om bl a kosthållning och om de åt kosttillskott. Forskarna har sedan identifierat fall av cancer i kohorten med hjälp av cancerregister. Studiedeltagarna följdes under sju år, och under den perioden noterades 53 570 fall av cancer, 36 965 bland männen och 16 605 bland kvinnorna.

Resultaten visar att de som fick i sig mycket kalcium via kosten löpte minskad cancerrisk. När det gäller kvinnorna noterades att högt dagligt kalcium‑
intag minskade den sammanlagda can‑
cerrisken, alla malignitetsfor­mer inkluderade. Sambandet gällde dock ba­ra upp till 1 300 mg per dag, motsva­rande den mängd man får i sig med sju glas mjölk. Intag över denna nivå var inte korrelerat med ytterligare sänkt risk. För män noterades däremot ingen koppling mellan kalciumintag och minskad totalrisk för cancer. Där‑
emot noterades lägre risk för gastro-intestinal cancer hos män som fick i sig mycket kalcium i kosten. Om man tittar på de 20 procent av männen som fick i sig mest kalcium (i genomsnitt 1 530 mg per dag) och jämför dem med de 20 procent av männen som fick i sig minst kalcium (i genomsnitt 526 mg per dag) noterades 16 procent lägre risk för gastrointestinal cancer bland männen med högst kalciumintag.
För kvinnorna var motsvarande riskminskning 23 procent bland de 20 procent som fick i sig mest kalcium jämfört med de 20 procent som fick i sig minst kalcium.

Särskilt kraftigt minskade risken för kolorektalcancer bland både män och kvinnor som fick i sig mycket kalcium. Värt att notera är att även intag av kalciumtillskott var förknippat med lägre risk för cancer hos både män och kvinnor. Det är dock viktigt att understryka att det handlar om den mängd kalcium deltagarna fick i sig med maten och via tillskott och alltså inte serumnivåer.