De dramatiskt goda behandlingsresultat vi har med inhalationssteroider vid astma hos äldre barn har vi tyvärr inte hos spädbarn och småbarn. Förklaringen är att hos de yngsta barnen dominerar en annan astma med en annan inflammation. I stället för den eosinofila inflammationen finns snarare en neutrofil inflammation. Internationellt är man faktiskt tveksam till att använda diagnosen astma när det gäller förskolebarn.
European Respiratory Societys nyligen publicerade rapport om »preschool wheeze« föreslår i stället begreppen »viral (episodic) wheeze« (besvär enbart vid virusepisoder) och »multiple trigger wheeze« (besvär även mellan episoderna) [1].

Oavsett terminologi är virusutlösta besvär av astmatyp ett stort kliniskt problem hos småbarn och en utmaning till att finna bättre behandling. Det är därför glädjande att två huvudalternativ av behandling jämförts i en amerikansk multicenterstudie fristående från läkemedelsindustrin [2]. I studien jämfördes periodisk behandling med inhalationssteroid (budesonid) och leukotrienantagonist (montelukast) hos förskolebarn (1–5 år) med pipande, väsande andning i samband med förkylningar (intermittent wheezing). Föräldrarna startade medicinering vid första tecken på förkylning. Alla barn inklusive placebogruppen fick salbutamol som luftrörsvidgare.
Behandlingen ökade inte andelen besvärsfria dagar, men båda behandlingsalternativen minskade symtomens svårighetsgrad. Sammanvägd symtompoäng minskade tex med 25–30 procent. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan budesonid- och montelukast-grupperna. Både budesonid och montelukast hade störst möjlighet att fungera om barnet hade positivt astmaprediktivt index (astma hos förälder, atopiskt eksem, allergisk sensibilisering, förhöjda eosinofiler i blod eller besvär mellan infektionerna). Vid negativt astmaprediktivt index (renodlad infektionsastma) sågs en siffermässig förbättring, men effekten var inte signifikant, kanske beroende på större andel »non-responders« (min tolkning).
Studien kommer med säkerhet att få genomslag i de svenska behandlingsrekommendationerna.Hos de yngsta barnen är virusutlösta besvär av astmatyp ett stort kliniskt problem, varför studiens resultat är intressanta.