Patienter med utmattningssyndrom skiljer sig från befolkningen i övrigt genom att de upplever högre krav i arbetet och sämre socialt stöd. Kvinnor med utmattningssyndrom är mer sårbara vid brist på känslomässigt stöd. Stressrelaterade sjukdomar och utmattningssyndrom har ökat i Sverige de senaste årtiondena. Psykiska sjukdomar och syndrom svarade för den största gruppen av nybeviljade sjukersättningar/aktivitetsersättningar bland både kvinnor och män under 2006. Trots att många söker hjälp för och är sjukskrivna på grund av utmattningssyndrom finns det bara lite forskning om vilken rehabilitering som bör erbjudas.

För att utvärdera effekten av olika rehabiliteringsprogram studerades 218 patienter från stresskliniken vid Norrlands universitetssjukhus. Ingen skillnad i behandlingseffekt kunde påvisas mellan kognitiv beteendeinriktad rehabilitering (KBR) i kombination med qigong och enbart qigong efter 1 års rehabilitering. Båda grupperna hade förbättrats, med minskade stressnivåer och minskad sjukskrivning. Patienterna i båda grupperna upplevde att den 1-åriga rehabiliteringen gav dem redskap som de kunde använda för »egen vård« och för att ändra beteende. Under rehabiliteringsperioden hade nära hälften av patienterna i gruppen med enbart qigong sökt samtalsbehandling utanför stresskliniken.
När de patienter som bara deltagit i rehabiliteringsprogrammen på stresskliniken ingick i analysen visades att KBR i kombination med qigong hade fördelar jämfört med enbart qigong. Effekten av KBR kombinerad med qigong var större för kvinnor än för män, med minskade nivåer av utmattning och trötthet. Patienterna upplevde att en miljö med gott bemötande och bekräftelse var viktig för att starta en beteendeförändring och att rehabilitering i grupp hade fördelar som igenkännande och stöd i gruppen. Tidiga rehabiliteringsinsatser är viktiga för att förebygga långtidssjukskrivning.