Den tropiska virusinfektionen chikungunyafeber, som främst ger feber och svåra led- och muskelsmärtor, drabbade oväntat sommaren 2007 ca 200 personer i närheten av Ravenna. Viruset, som överförs med myggan Aedes albopticus, har sedan 2004 orsakat flera stora utbrott i Östafrika, på öar i Indiska oceanen (särskilt Réunion) och i Indien [Läkartidningen. 2007;104:313].
I det aktuella fallet överfördes infektionen via en man från Kerala i Sydindien, där ett stort utbrott pågick, med följd att det lokala utbrottet i östra Italien uppstod. Aedes-myggan finns bla i flera europeiska länder, även sparsamt i södra Sverige, och i Italien infångades under den aktuella tiden ca 200 chikungunyainfekterade Aedes-myggor. Viruset överförs inte transovariellt till myggans ägg, en trolig orsak till att epidemin inte återkom sommarsäsongen 2008, i motsats till fallet i andra klimatområden, där myggen överlever vintersäsongen.
I slutet av sommaren 2008 rapporterades ett annat tropiskt arbovirus, West Nile-virus (WNV), från ett område nära Ravenna. WNV sprids av Culex-myggor som biter fåglar, vilka utgör virusreservoaren och orsakar infektioner främst hos djur men även meningoencefalit hos människa. WNV konstaterades hos tolv hästar samt hos kråkor och skator. Fyra fall av human meningoencefalit diagnostiserades. Redan under 1998 observerats 14 troliga fall av WNV hos häst i Italien, och vid två tillfällen isolerades viruset. Samtidigt fann man serologiskt fyra asymtomatiska serokonversioner hos hästskötare men inga kliniska fall.
Podeltats fuktiga miljö och varma klimat gynnar utvecklingen av olika myggarter, och många fågelarter förekommer också där, vilket underlättar överföring av vissa vektorburna viroser. Det är osäkert om en allmän klimatförändring haft någon betydelse för de aktuella utbrotten. Exempelvis malaria har funnits i Italien och även i Sverige ännu under början av 1900-talet. Sjukdomen spreds av Anopheles-myggan, som fortfarande (oinfekterad) finns kvar i landet. Mot denna bakgrund är det inte otänkbart att, vid en kombination av klimatfaktorer som gynnar myggor och samtidig import av vektorburen smitta, vissa tropiska sjukdomsagens skulle kunna orsaka lokala utbrott även i Sverige.Kombinationen av klimatfaktorer som gynnar mygg och import av tropiska sjukdomsagens kan ligga bakom virusutbrottet i Italien.