Överviktiga kvinnor med urininkontinens minskar sina inkontinensbesvär om de går ned i vikt. Det visar en amerikansk studie som presenteras i tidskriften New England Journal of Medicine. Författarna har utgått från 338 överviktiga kvinnor med en genomsnittsålder på 53 år. Deltagarnas genomsnittliga BMI uppgick till 36,5 då studien inleddes. Samtliga studiedeltagare hade inkontinensbesvär med minst tio episoder per vecka.

Kvinnorna delades in i två grupper. En grupp på 226 kvinnor genomgick ett sex månader långt, omfattande viktnedgångsprogram, som bland annat innehöll diet, motion och livsstilsförändringar. En kontrollgrupp med 112 deltagare fick information om viktnedgång och fördelarna av detta men genomgick inte något egentligt viktnedgångsprogram. Efter sex månader hade de kvinnor som genomgått viktnedgångsprogrammet gått ned i genomsnitt 7,8 kilo, vilket ska jämföras med 1,5 kilos viktnedgång i kontrollgruppen. Bland kvinnorna som deltog i viktnedgångsprogrammet minskade antalet inkontinensepisoder med 47 procent i genomsnitt, vilket ska jämföras med 28 procent i kontrollgruppen. Det bör noteras att antalet episoder av inkontinens baseras helt på vad deltagarna själva rapporterat.

Tittar man närmare på olika typer av inkontinens noteras att antalet episoder av ansträngningsinkontinens (stressinkontinens), alltså inkontinens i samband med fysisk ansträngning, såsom tex hosta, minskade kraftigt i gruppen kvinnor som gått ned i vikt. Någon skillnad i antalet episoder av sk trängningsinkontinens noterades dock inte mellan grupperna. Övervikt är en sedan tidigare känd riskfaktor för inkontinens. I vilken utsträckning viktnedgång reducerar inkontinensbesvär hos överviktiga har fram till den aktuella studien inte varit lika känt. Den aktuella studien visar sammantaget att det tycks finnas stora fördelar med att gå ned i vikt för överviktiga kvinnor med inkontinensproblematik.