Kopplingen mellan alkohol och depression är välkänd. Även om man kan tänka sig att sambandet gäller åt båda håll är det många som har frågat sig vad som är hönan och vad som är ägget. Med and­ra ord: Är det alkoholmissbruket i sig som leder till ökad risk för depressiva besvär eller är det så att deprimerade löper ökad risk för alkoholism för att hantera sina depressiva besvär? Forskare från Nya Zeeland har tittat på detta i en studie som presenteras i tidskriften Archives of General Psychiatry.

Författarna har utgått från en kohort på 1 055 män och kvinnor från Nya Zeeland, alla födda år 1977. Dessa screenades med ett frågeformulär avseende depressiva besvär och alkoholmissbruk vid tre tillfällen när de var i åldrarna 18, 20 och 24 år. I 18-årsåldern uppfyllde 19,4 procent av deltagarna kriterierna för alkoholmissbruk. I åldrarna 20 och 24 år var andelen deltagare som uppfyllde kriterierna 22,4 respektive 13,6 procent. Kriterierna för »major depres­sion« uppfylldes av 18,2 procent av 18-
åringarna. Siffran var densamma, 18,2 procent, bland 20-åringarna för att sedan falla till 13,8 procent bland 24-
åringarna. Notera att det alltså rör sig om samma individer som screenats tre gånger: när de var 18, 20 och 24 år gamla.

Författarna har analyserat materialet och undersökt i vilken utsträckning individer som vid ett tillfälle var drabbade av depression vid nästa undersökning missbrukade alkohol och vice versa. Man har därtill undersökt i vilken utsträckning missbruk och depression förekom samtidigt. Resultatet visar sammantaget en tydlig koppling mellan just alkoholmissbruk och efterföljande depressiva besvär. Det omvända sambandet var inte lika starkt. Att alkoholmissbruk kan leda till sociala och medicins­ka problem, som i sin tur ökar risken för depression, är givetvis en potentiell orsak till sambandet. Yt­terligare forskning kring vilka mekanismer som ligger bakom orsakssambandet krävs dock, konstaterar forskarna.