Moderat fetma, definierat som ett BMI mellan 30 och 35, minskar livslängden med i genomsnitt tre år, medan grav fetma (BMI ≥40) förkortar livet närmare tio år. De alarmerande rönen presenteras i Lancet. Studien är en metaanalys över 57 studier som följt sammanlagt ca 895 000 individer. Majoriteten av de ingående studierna har gjorts i Europa och USA. Genomsnittsdeltagaren var 46 år då studien inleddes och hade ett BMI på 25. Materialet omfattar 61 procent män och 39 procent kvinnor.
I genomsnitt har studierna pågått drygt tio år, och under den perioden har drygt 66 000 deltagare från de olika studierna avlidit av olika orsaker. Deltagare som avled under de fem första åren efter att respektive studie påbörjades har inte inkluderats bland de 66 000 dödsfallen. Studiedeltagare med känd hjärt–kärlsjukdom eller de som tidigare haft stroke då respektive studie påbörjades har heller inte inkluderats. Exkluderats har även studiedeltagare med ett extremt högt eller lågt BMI, vilket omfattar värden ≥50 och under 15.
Som väntat var vaskulära orsaker den vanligaste dödsorsaken, följt av cancer. Författarna fann ett samband mellan BMI och mortalitet, samtliga dödsorsaker sammanräknade, där fem enheter högre BMI var förknippat med ca 30 procent högre mortalitet. Man såg också att den genomsnittliga livslängden för individer med ett BMI på 30–35 var mellan två och fyra år kortare än för normalviktiga. Mortaliteten ökade än mer vid grövre övervikt då ett BMI på 40–45 i genomsnitt var korrelerat med åtta till tio år kortare livslängd. Detta är i samma storleksordning som man kan förvänta sig att livslängden i genomsnitt förkortas av att röka under en livstid, konstaterar författarna. Värt att notera för övrigt är att mortaliteten var lägst vid ett BMI på 22,5–25. Detta gäller för såväl kvinnor som män. En bidragande orsak till den högre mortaliteten för individer med BMI under 22,5 skulle kunna vara respiratorisk sjukdom, då många rökare återfanns i denna grupp.

Högt BMI var kopplat till ökad förekomst av diabetes, hypertoni och hyper­lipidemi. Den ökade mortaliteten bland överviktiga tros främst bero på ökad förekomst av hjärt–kärlsjukdom men även på diabeteskomplikationer, njur- och leversjukdom, respiratorisk sjukdom samt maligniteter. Till de cancersjukdomar som redan tidigare kopplats till övervikt/fetma hör bl a kolon-, livmoder- och bröstcancer och även pankreascancer.
Intressant nog är det inte bara prevalensen av vissa maligniteter som påverkas av övervikt/fetma. Även prognosen tycks försämras hos överviktiga. En aktuell studie presenterad i Archives of Surgery belyser detta. I denna noterades att överviktiga patienter som genomgick pankreasresektion för adenokarcinom hade sämre prognos avseende överlevnad och högre incidens av metastasering till omgivande lymfknutor än normalviktiga som genomgick motsvarande ingrepp.
Den aktuella sammanställningen i Lancet är en av de absolut största som gjorts vad gäller att mäta kopplingen mellan övervikt/fetma och mortalitet. Siffrorna är givetvis alarmerande, inte minst för USA, där runt två tredjedelar av invånarna beräknas vara överviktiga. Kombinationen av de aktuella rönen och det faktum att så mycket som var tredje amerikan i dag beräknas ha ett BMI över 30 gör att det är lätt att inse att fetmarelaterade komplikationer och sjukdomar kan komma att belasta den redan tyngda amerikanska sjukvårdsapparaten mycket kraftigt kommande decennier. Fetmaepidemin i sig kan dessutom förvärras avsevärt framgent, befarar många.
I en studie som nyligen presenterats i tidskriften Obesity prognostiserar författarna att över 80 procent av alla amerikaner kommer att ha ett BMI ≥25 år 2030. Vid samma tidpunkt kommer ofattbara 51 procent av alla amerikaner att ha ett BMI ≥30 om forskarnas beräkningar visar sig stämma. Även om vi i Sverige är förskonade från så hisnande siffror som noterats i USA har andelen svenskar med övervikt/fetma ökat kraftigt under senare decennier, och det finns därför all anledning att även på hemmaplan lyfta fram de aktuella mortalitetssiffrorna i debatten kring hur man ska få bukt med fetmaepidemin.


Kortare livslängd bland överviktiga var kopplad till ökad förekomst av främst hjärt–kärlsjukdomar.