Gravida kvinnor med migrän löper ökad risk att drabbas av stroke. Det visar en amerikansk studie som presenteras i BMJ. Studien bygger på nationella amerikanska data från drygt 18 miljoner graviditeter under perioden 2000 till 2003. Bland dessa fanns 33 956 kvinnor med migränbesvär.

Författarna har haft tillgång till ICD- dia­gnoser i samband med graviditeten. Man har upptäckt att kvinnor med mi­grän under graviditeten löpte cirka 15 gånger högre risk för stroke än gravida kvinnor som inte hade migrän. Bland kvinnor med migrän noterades även att hjärtinfarkt var dubbelt så vanligt förekommande som hos gravida kvinnor utan migrän. Hypertoni var hela åtta gånger vanligare, medan preeklampsi och lungemboli/venös tromboembolism var två respektive tre gånger så vanligt bland gravida kvinnor med mi­grän. Det bör givetvis understrykas att risken för stroke under graviditet överlag är mycket låg, runt fyra fall av stroke noterades per 100 000 graviditeter. Författarna betonar också att den ökade strokerisken inte bör avskräcka kvinnor med migrän från att bli gravida.

Den bakomliggande mekanismen till kopplingen mellan migrän och stroke under graviditet är okänd, men en möjlig orsak är ökad kardiell påfrestning. Graviditet är i sig som bekant kardiellt påfrestande, bland annat på grund av en ökad total blodvolym. Migrän blir en ytterligare belastande faktor för ett redan ansträngt kardiovaskulärt system, vilket skulle kunna förklara sambandet mellan såväl migrän och stroke som flera andra tillstånd där en ökad risk noterats för gravida med migrän, såsom hypertoni och hjärtinfarkt.
Migrän har redan tidigare kopplats till ökad risk för stroke hos kvinnor som inte är gravida. En metaanalys publicerad 2004 i BMJ visade till exempel att migrän fördubblar risken för stroke. I den studien noterades dessutom att kvinnor som åt p-piller och samtidigt hade migrän löpte i storleksordningen åtta gånger högre risk för stroke.

En begränsning med den aktuella studien är det faktum att migrändia­gnosen till stor del baseras på vad kvinnorna själva rapporterat. Andelen kvinnor med migrän var också låg. Bara 1,9 procent av de gravida rapporterade att de hade migrän, medan migränprevalensen för kvinnor i fertil ålder brukar an­ges till mellan 15 och 20 procent i litteraturen. Den låga andelen kvinnor med mi­grän i studien indikerar att tillståndet underrapporterats, vilket skulle kunna innebära att sambandet mellan migrän och stroke överdrivits. En annan begränsning med studien är att man inte gjort skillnad på vad som noterats först och om det är kvinnor med migrän som löper ökad risk för stroke, hjärtinfarkt och hypertoni eller om orsakssambandet i stället är det omvända. För att svara på detta krävs en större prospektiv studie, skriver författarna som hoppas få se en sådan i framtiden.