För individer med sömnproblem levereras dyster läsning i tidskriften Archives of Internal Medicine. En kanadensisk studie visar nämligen att i storleksordningen tre av fyra individer med sömnproblem (insomnia) har besvär i minst ett år, medan närmare varannan har besvär som kvarstår i tre år eller mer.

Studien har följt 388 vuxna individer med en medelålder på 45 år; 61 procent av dem kvinnor. Samtliga hade vid studiens början sömnproblem. De följdes under tre års tid och fick årligen svara på frågor kring sömn. Deltagarna klassificerades vid studiens början och vid varje uppföljning i tre grupper. Gruppen med insomnisyndrom utgjordes av dem som hade mest sömnbesvär och omfattande 119 studiedeltagare vid studiens början. För att uppfylla kriterierna för detta krävdes att man under minst en månad haft sömnproblem minst tre nätter per vecka och att detta resulterat i påtagliga problem på dagarna, såsom trötthet och koncentrationssvårigheter. Därtill fanns en grupp med insomnisymtom, som utgjordes av 269 individer med lindrigare sömnbesvär. Dessutom fanns en grupp som inte hade några sömnproblem. Det bör noteras att samtliga deltagare hade sömnbesvär vid studiens början men att en del av dem blev av med problemen och kom att tillhöra den besvärsfria gruppen efter ett eller ett par år.

Slår man samman alla studiedeltagare visade det sig att 74 procent rapporterade att sömnbesvären kvarstod vid uppföljningen efter ett år. Vid uppföljningen efter tre år uppgav 46 procent av samtliga deltagare att de hade fortsatta sömnbesvär. Individer som uppfyllt kriterierna för insomnisyndrom hade svårast att bli av med sina problem. Så många som 66 procent av dessa uppgav fortsatta sömnbesvär efter tre år, vilket ska jämföras med 37 procent i gruppen som hade insomnisymtom, alltså sömnproblem som inte uppfyllde kriterierna för insomnisyndrom. Av samtliga deltagare hade 46 procent, som nämnts, besvären kvar efter tre år. I gruppen med insomnisymtom var det betydligt vanligare att de efter ett respektive tre år var besvärsfria än att besvären förvärrats så att de uppfyllde kriterierna för insomnisyndrom.
Cirka 10–15 procent av alla vuxna beräknas lida av kroniska sömnbesvär. Till det kommer ett stort antal med tillfälliga besvär. Faktorer som kvinnligt kön, depressiva besvär, ångest och hög ålder har tidigare kopplats till sömnbesvär. Den aktuella studien bidrar med kunskap kring att sömnproblem tenderar bli långvariga. Den som har svårt att sova kanske kan finna viss tröst i att forskarna trots allt noterat att mer än hälften, 54 procent, av deltagarna som haft sömnbesvär vid studiens början uppgav att de sov gott efter tre år.