Fetma är ett globalt folkhälsoproblem med betydande ekonomiska implikationer. En medfödd missbildning kan orsaka intrauterin fosterdöd och innebära ökad morbiditet och mortalitet hos det nyfödda barnet.

I en välgjord systematisk översikt och metaanalys, publicerad i JAMA, undersöktes huruvida mammans pregravida övervikt (BMI 25–30) eller fetma (BMI >30) ökade risken för medfödda missbildningar hos fostret. 105 vetenskapliga artiklar utgjorde underlag för översikten. Arton artiklar inkluderades till slut i metaanalysen.
Hos kvinnor med pregravid fetma fanns ökad risk för neuralrörsdefekt. När man tittade på de två stora grupperna av neuralrörsdefekter visade sig moderns fetma vara associerad med fördubblad risk för spina bifida och med 40 procent högre risk för anencefali hos fostret. Feta kvinnor löpte ökad risk för att fostret skulle ha hjärtmissbildning, gom­­spalt, läpp–gomspalt, anorektal atre­si, hydrocefali och extremitetsreduktionsmissbildningar. Feta kvinnor hade minskad risk för att fostret skulle ha gastroschis, vilket möjligen kan förklaras av att hänsyn inte tagits till mammans ålder i alla inkluderade studier.
Övervikt i tidig graviditet var associerad med en ökad risk på 20 procent för neuralrörsdefekt hos fostret och en unge­fär lika stor riskökning för någon hjärtmissbildning. Övriga medfödda missbildningar som studerades var inte signifikant associerade med moderns övervikt.
Orsaken till att fetma i tidig graviditet ökar risken för missbildningar är okänd, men tänkbara förklaringar kan vara latent diabetes typ 2, hyperglyk­emi och insulinresistens alternativt näringsbrist, exempelvis brist på folsyra. Ytterligare en möjlig förklaring kan vara att det är svårt att upptäcka missbildningar med ultraljud hos feta kvinnor. Detta kan möjligen ha betydelse när det gäller antalet barn födda med neuralrörsdefekter men påverkar knappast detektionsgraden av hjärtfel.

Den absoluta risken för att barnet utvecklar en missbildning – för varje enskild kvinna med fetma – är mycket låg, men på populationsnivå, i ljuset av den skenande globala fetmaepidemin, kommer fler foster/barn att drabbas av en strukturell missbildning.