Hyperglykemi är vanligt hos svårt sjuka intensivvårdspatienter. Det är emellertid kontroversiellt om denna icke-diabetiska hyperglykemi ska normaliseras. Nyligen har belägg för att behandlingsprincipen inte förbättrar prognosen vid svår sepsis (VISEP-studien) publicerats [Läkartidningen. 2008;105:3516-7]. Nu har ytterligare en stor studie visat att strikt glukoskontroll (4,5–6,0 mmol/l) hos medicinska och kirurgiska intensivvårdspatienter, som vårdats mer än tre dagar på IVA, medförde ökad mortalitet jämfört med en mindre strikt glukoskontroll (<10 mmol/l).Den sedan länge emotsedda studien, NICE-SUGAR, var mycket stor: totalt 6 104 patienter på 42 centra i tre länder. Studien hade en noggrann design med ett robust effektmått: mortalitet vid 90 dagar. Man följde ett enhetligt och validerat insulinprotokoll och gjorde en för­definierad subgruppsanalys. Bortfallet i studien var dessutom litet och ex­­klusionskriterierna få. Man uppnådde också en signifikant separation i glukosvärden och insulindoser mellan grupperna. Resultatet måste således anses vara mycket trovärdigt och kliniskt tillämpligt. Patienterna i behandlingsgruppen hade en 90-dagarsmortalitet på 27,5 procent jämfört med 24,9 procent i kontrollgruppen (oddskvot 1,14; 95 procents konfidensintervall 1,02–1,28). Således en absolut riskökning på 2,6 procentenheter i behandlingsgruppen eller ett NNH (number needed to harm) på 38. Liksom i tidigare studier var fre­kvensen svår hypoglykemi (<2,2 mmol/ l) högre i gruppen med strikt glukoskontroll, 6,8 procent, jämfört med 0,5 procent i kontrollgruppen (P<0,001). Det fanns inga skillnader mellan grupperna avseende vårdtid på IVA, sjukhusvårdtid, respiratordagar eller fre­kvens av dialys. Vid analys av de predefinierade subgrupperna sågs en tendens till ökad överlevnad vid trauma och steroidbehandling i behandlingsgruppen.Det finns således skäl att vara återhållsam med strikt glukoskontroll hos både kirurgiska och medicinska intensivvårdspatienter. Liksom tidigare finns det skäl att vara återhållsam även vid svår sepsis. En övre behandlingsgräns på 10 mmol/l torde vara både tillräcklig och säker för intensivvårdspatienter.