Cimex lectularius är namnet på en liten insekt som suger blod från bland annat människor. I Sverige går den ofta under namnet vägglus på grund av att den ibland håller till i skrymslen. Parasiten trivs också utmärkt i sängkläder och ges i engelskspråkiga länder inte sällan öknamnet »bed bug«. Den har beskyllts för att kunna fungera som vektor och sprida en mängd sjukdomar. Men nu har amerikanska forskare gjort en djupdykning i ämnet. Resultaten av studien presenteras i JAMA och kan sammanfattas med att vägglusen visserligen är svår att bli av med, men den utgör inte något större hot mot hälsan.
Författarna har utifrån medicinska databaser gått igenom studier gjorda under perioden 1960–­2008. Primära frågeställningar har varit om belägg finns för att parasiten är farlig, hur man undviker att bli biten av den och hur man ska göra för att utrota den. Undersökningen har breddats genom att man även inhämtat material kring parasiten från nyhetsartiklar, i journaler, textböcker mm ända från 1892. Utifrån databassökningen har 53 vetenskapliga artiklar identifierats. Författarna har sållat i materialet och exempelvis exkluderat artiklar där det inte säkert gått att säga om de bett som patienter uppvisat verkligen kommer från vägglöss eller om betten kan ha orsakats av andra parasiter eller djur. Författarna identifierade dessutom två kliniska studier över hur man kan bli av med parasiten.
Dessa studier och artiklar visar att Cimex lectularius har beskyllts för att kunna vara bärare till och spridare av 40-talet sjukdomar. Evidensen för att så verkligen skulle vara fallet är dock mycket svag. De skador parasiten normalt orsakar är hudreaktioner, oftast lindriga, efter att den bitit. Enstaka, sällsynta fall av systemiska reaktioner har dock påträffats.
En mängd behandlingsstrategier har prövats för att både behandla bett och undvika att parasiten biter. Till dessa hör kortikosteroider, antihistaminer, antibiotika och adrenalin. Effektiviteten tycks variera, men det finns sammantaget ingen metod för att vare sig bli av med parasiten eller hindra den från att bita som har god evidens. En intressant parentes är att många tycks tro att Cimex lectularius är extremt liten, när sanningen i stället är att den kan bli upp mot fem millimeter lång och tydligt synlig för det mänskliga ögat.
Man kan sammanfattningsvis således säga att Cimex lectularius har ett oförtjänt dåligt rykte. Att parasiten är svår att bli av med stämmer visserligen, men att den skulle utgöra något egentligt hot mot hälsan och sprida sjukdomar finns det inte mycket vetenskaplig grund för.Cimex lectularius, elektronmiskroskopisk bild.