Episoder av hypoglykemi ökar risken för demens hos personer med typ 2-diabetes. Så kan man sammanfatta en amerikansk studie som presenteras i tidskriften JAMA.

Författarna har utgått från en kohort som omfattade 16 667 personer med typ 2-diabetes och en snittålder på 66 år (55 procent män och 45 procent kvinnor). Under tidsperioden 1980 till 2002 sökte 1 465 av dessa personer akut sjukvård och/eller lades in på sjukhus för en eller flera hypoglykemiepisod(er). Ingen av personerna hade år 2002 diagnostiserats med demens eller lindrig kognitiv störning (mild cognitive impairment), och kohorten följdes upp under tidsperioden 2003 till 2007 avseende dessa dia­gnoser.

I kohorten hade 1 822 individer diagnostiserats med demens eller lindrig kognitiv störning. Bland dessa återfanns 250 i gruppen som haft minst en episod av hypoglykemi. Jämfört med ingen episod av hypoglykemi var en episod av hypoglykemi förenlig med 26 procents ökad risk för demens eller lindrig kognitiv störning. Två och tre episoder av hypoglykemi var förenat med 80 respektive 94 procent högre risk. Resultaten står sig även efter att författarna justerat för faktorer som kön, ålder, BMI, dia­betesbehandling, diabetesduration samt förekomst av hypertoni och kar­dio­vaskulär sjukdom.

En intressant frågeställning är om det är hypoglykemi som ökar risken för demens eller om det kan vara så att diabetiker med lindrig kognitiv störning, dvs ett förstadium till demensjukdom, löper ökad risk att drabbas av hypoglyk­emi på grund av att de inte sköter sin dia­betesmedicinering.
Författarna har med anledning av detta specifikt undersökt medelålders individer i kohorten (genomsnittlig ålder 52 år), med god marginal yngre än då demenssjukdomar normalt brukar yttra sig. Det visade sig att även för denna grupp var hypoglykemi kopplad till ökad demensrisk; minst en episod av hypoglykemi ökade risken med 32 procent. Detta tolkas som att det är hypoglykemiepisoder som ökar risken för demens och inte tvärt om.
Det är sedan tidigare känt att episoder med hypoglykemi kopplats till nedsatt kognitiv funktion hos barn med typ 1-diabetes. Den aktuella studien visar att detta samband tycks gälla även för äldre individer med typ 2-diabetes.

Författarna konstaterar att studien aktualiserar frågan hur kraftfullt man ska behandla typ 2-diabetes, särskilt hos äldre. Att kräva god glykemisk kontroll med ett HbA1c under 7,0 procent kan innebära att man ökar risken för hypoglykemi och därmed i förlängningen ökar risken för demens så pass kraftigt att det inte är lönt att eftersträva alltför god glykemisk kontroll.