Kroniska smärttillstånd drabbar oftare kvinnor än män. En forskargrupp vid Karolinska universitetssjukhuset visar nu i ett djurförsök att smärttröskeln kan vara kopplad till aktiviteten i östrogenreceptorerna.

Undersökningen bygger på ett experiment med 28 möss, 14 honor och 14 hanar. Hos hälften av mössen var östrogenreceptorerna (ERα och ERβ) utslagna med s k knockoutteknik. Först testades smärtkänsligheten hos mö­s­sen genom gradvis ökande mekaniskt tryck på baktassen till dess att musen drog undan tassen. Därefter gjordes försöket om efter att man inducerat inflammation i baktassen.
Honmöss med intakta östrogenreceptorer hade lägre smärttröskel än han­möss. Honmöss med utslagna östrogenreceptorer hade däremot högre smärttröskel, som var på samma nivå som hos hanmöss. För hanmöss var smärttröskeln densamma, oavsett om östrogenreceptorn var utslagen eller inte.

Att östrogenreceptorn har betydelse för smärttröskeln hos honmöss men inte hos hanmöss talar för att aktiviteten i östrogenreceptorn har en könsspecifik koppling till smärta, anser forskarna. Vad som ligger bakom denna skillnad mellan könen är dock oklart.