Forskare har identifierat gener som är kopplade till ökad risk för testikelcancer. Rönen, som presenteras i tidskriften Nature Genetics, hör till de första vad gäller att identifiera gener som ökar risken för testikelcancer, den vanligaste cancerformen bland yngre män.
Studien baseras på tekniken genomewide association och omfattar 277 patienter drabbade av testikelcancer och 919 kontroller. De två generna i fråga är c-KIT-liganden (KITLG), som är lokaliserad på kromosom tolv och som kopplats till en riskökning för testikelcancer med en faktor tre, en i sammanhanget anmärkningsvärt hög riskökning jämfört med riskgener för andra cancersjukdomar. Genen SPRY4 (belägen på kromosom fem) var även den kopplad till ökad risk men inte lika markerat som för KITLG. Intressant nog är det de vanligaste varianterna av de båda generna som ökar risken för testikelcancer. De aktuella generna är kopplade till ökad risk för såväl seminom som icke-seminom. Exakt genom vilken mekanism risken för testikelcancer ökar återstår dock att utreda. Att det finns en ärftlig komponent i testikelcancer är välkänt. Men inte bara gentiken spelar in. Incidensen har ökat kraftigt under de senaste decennierna, och flera studier pågår för att identifiera faktorer i miljön som ökar risken för sjukdomen.