Gravida kvinnor med brist på D-vitamin drabbas i större utsträckning av bakteriell vaginos än gravida med normala halter av D-vitamin. Det visar en studie som presenteras i tidskriften Journal of Nutrition. Bakteriell vaginos är en vanlig rubbning av bakteriefloran i vagina, med ökade koncentrationer av anaeroba bakterier som manifesterar sig i form av illaluktande flytningar. Såväl gravida som icke-gravida kvinnor kan drabbas, men tillståndet är särskilt relevant i samband med graviditet då bakteriell vaginos är kopplad till ökad risk för prematur förlossning.

Författarna till den aktuella studien har studerat 469 gravida kvinnor före graviditetsvecka 16 och undersökt dessa avseende bakteriell vaginos. Blodprov togs också för analys av serumhalten av 25-hydroxivitamin-D. 41 procent av de gravida kvinnorna hade bakteriell vaginos. Tillståndet förekom i större utsträckning hos kvinnor med låga halter av vitamin D. Prevalensen föll i takt med stigande nivå av 25-hydroxivitamin D fram till en nivå på 80 mmol/l, där en platå uppnåddes, vilket innebär att halter överstigande denna nivå inte ytterligare var korrelerade med lägre incidens av vaginos. För att exemplifiera magnituden av riskökningen kan nämnas att kvinnor med serumkoncentration av 25-hydroxivitamin D på 25 mmol/l löpte 65 procent högre risk för bakteriell vaginos än kvinnor med en koncentration på 70 mmol/l.
Genom vilken mekanism D-vitamin är associerat med lägre förekomst av bakteriell vaginos är inte klarlagt. En intressant aspekt är att förekomsten av bakteriell vaginos skiljer sig kraftigt mellan olika länder och mellan olika etniska grupper i samma land. I USA är tillståndet vanligare bland kvinnor med afrikanskt ursprung än hos dem med europeiskt. D-vitaminbrist skulle kunna bidra till dessa skillnader, tror författarna. Stöd härvidlag utgörs av studier som visat att amerikaner med afrikanskt ursprung har lägre halter av D-vitamin; bidragande till detta kan vara att mörk pigmentering av huden leder till lägre halter av D-vitamin.
En annan potentiell orsak skulle kunna vara ändrad kosthållning. Givet att bakteriell vaginos är både vanligt förekommande och associerad med prematur förlossning, som i sin tur kan ha mycket allvarliga konsekvenser för både moder och barn, kräver kopplingen mellan D-vitaminbrist och bakteriell vaginos ytterligare forskning, konstaterar författarna.