Pojkar med psykiska problem i 8-årsåldern löper ökad risk att senare i livet sui­cidera eller göra ett så allvarligt suicidförsök att de läggs in för vård på sjukhus. Det visar en studie från Finland som presenteras i tidskriften Archives of General Psychiatry.

Forskarna har studerat en kohort med 5 302 individer födda år 1981. När de var 8 år gamla genomfördes en undersökning av deras psykiska hälsa. Föräldrar och lärare fick svara på frågor om barnens tillstånd, där de bl a angav om barnen uppvisade emotionella problem (ångest och nedstämdhet), överaktivitet eller uppförandeproblem. Barnen fick dessutom själva svara på ett frågeformulär, det s k Rutter-formuläret, som används inom barnpsykiatrin för att utvärdera depressiva besvär.

Författarna följde kohorten fram till 24 års ålder. 54 individer (1 procent av samtliga) tog sitt liv (13 män och 2 kvinnor) eller gjorde ett suicidförsök som fick till följd att de lades in på sjukhus (14 män och 25 kvinnor).
Män med psykisk problematik vid 8 års ålder (rapporterat av föräldrar och lärare) var kraftigt överrepresenterade bland dem som tagit sitt liv eller gjort suicidförsök; hela 78 procent av de män som suiciderat eller gjort suicidförsök hade psykiska problem i 8-årsåldern. Av samtliga män med psykiska problem som barn försökte eller lyckades var 20:e ta sitt liv. Någon koppling till pojkarnas egenrapporterade psykiska hälsa i 8-årsåldern enligt Rutter-formuläret noterades dock inte. Att inte bo hos båda sina biologiska föräldrar i 8-årsåldern var, vid sidan av psykiska problem, ytterligare en faktor som var kopplad till ökad risk för suicidförsök eller fullbordat suicid hos pojkarna.
För kvinnor fann forskarna inget samband mellan psykisk problematik i 8-årsåldern, vare sig rapporterad av föräldrar/lärare eller av barnet självt, och suicidförsök eller fullbordat suicid. En möjlig anledning kan, enligt författarna, vara att suicid är närmare kopplat till bipolär sjukdom hos kvinnor än hos män och att bipolär problematik normalt inte debuterar så tidigt som i 8- årsåldern utan märks först i samband med och efter puberteten.
Det är välkänt att suicidbeteendet skiljer sig mellan könen. Kvinnor tenderar överlag att göra fler suicidförsök än män. Män gör färre men våldsammare försök och lyckas i större utsträckning än kvinnor att ta sina liv, ett mönster som också ses i den aktuella studien. Att tidigt identifiera och ge behandling till pojkar med psykisk problematik kan vara en effektiv metod att minska antalet fall av självmord och självmordsförsök, konstaterar författarna.