Patienter som just ska genomgå kirurgi blir ofta nervösa och oroliga. Anestesiläkaren ordinerar i regel ett oralt eller parenteralt anxiolytiskt läkemedel för att lindra sådana besvär, s k premedicinering. Men andra metoder kanske kan fungera lika bra.

På operationsavdelningen på Södertälje sjukhus jämfördes effekten av vilsam musik med 0,05–0,10 mg/kg oralt mid­azolam, ett kortverkande bensodiazepin, som premedicinering. Båda terapierna initierades cirka en timme före liten eller måttligt stor kirurgi. De som randomiserades till musik fick välja mellan sex olika sorters favoritmusik och erhöll en egen CD-skivspelare med hörlurar. Sammanlagt studerades 327 patienter strax före och efter interventionen med ett psykologiskt test, State Trait Anxiety Inventory (STAI X-1), och med puls- och blodtrycksmätning. Testet, som består av 20 frågor och speglar hur man »mår just nu«, har använts i flera tidigare studier av stress och oro. Det ger mellan 20 och 80 poäng. Medelvärdet är ca 33 i miljöer utan stress.
Hos dem som lyssnade till musik var STAI-poängen i genomsnitt 34 före interventionen och 30 strax före induktionen av anestesi (P < 0,001). I midazolamgruppen var motsvarande värden 36 och 34 (P < 0,001). Trots att dessa förändringar kan förefalla likartade så var sänkningen signifikant större i musikgruppen. Hjärtfrekvensen sjönk också mer i musikgruppen, medan medelartärtrycket sjönk mer i midazolamgruppen. Vid värderingen av det senare fyndet bör man beakta att anestesimedel ofta medför en sänkning av blodtrycket. Att musik påverkar sinnesstämningen har vi säkert alla upplevt, men i denna studie utnyttjas effekten för att uppnå ett medicinskt mål. Vilken musik som spelas borde dock ha betydelse. Här användes enbart instrumentell musik utan sång, och melodierna hade en puls på 60–80 per minut i syfte att efterlikna hjärtats hastighet. Urvalet gjordes av en professionell musikforskare, men patienten fick ändå en viss valfrihet.En intensiv debatt förs över hela världen om lämpligheten av att använda potenta sederande medel för diagnostiska undersökningar utan att kompetent anestesiologisk personal finns närvarande. Att pröva relaxerande musik i de sammanhangen känns spännande. Musik kan ju knappast medföra att patienten blir helt medvetslös och får en stängd luftväg, vilket tyvärr alltid är en risk med lugnande och sövande mediciner.