Checklistor används alltmer i sjukvården för ökad patientsäkerhet. I Läkartidningen har WHO:s checklista för säker kirurgi och hur denna nu lanseras i Sverige beskrivits. de Vries och medarbetare beskriver nu hur de tagit fram en checklista, SURPASS, för användning vid kirurgi [1].
Medan WHO:s checklista täcker endast det perioperativa omhändertagandet är SURPASS avsett att täcka hela operationsprocessen från inskrivning till utskrivning. De delar i SURPASS som täcker den perioperativa delen i operationsprocessen stämmer väl överens med WHO:s checklista.

Författarna beskriver hur SURPASS tagits fram i tre steg. En preliminär checklista utvecklades baserad på fakta om kända risker vid kirurgi. Checklistan validerades och reviderades genom observationer av avvikelser under operationsprocessen vid 171 operationer. Slutligen utvärderades checklistan med intervjuer av personal som använt den i rutin vid 350 operationer.
Vid 171 operationer noterades 593 avvikelser. En expertpanel bedömde avvikelserna. 22 procent av avvikelserna bedömdes ej lämpliga eller möjliga att täcka med en checklista. Av dem som bedömdes lämpliga för en checklista svarade 96 procent mot en fråga i SURPASS. Utvärderingen visade att användarna var positiva till checklistan. Författarna sammanfattar att SURPASS är den första validerade checklistan som omfattar hela operationsprocessen, att den täcker majoriteten av avvikelser och att den är lätt att införa i klinisk praxis.

Arbetet med att ta fram, validera och utvärdera checklistan är noggrant planerat och utfört. Att SURPASS omfattar hela operationsprocessen är en styrka. Resultaten konfirmerar att checklistor är av värde för att identifiera avvikelser. Författarna påpekar att checklistan ännu inte visats minska antalet avvikelser eller komplikationer, att en studie med avseende på checklistans effektivitet för patientsäkerheten är nödvändig och att de planerar en sådan. Att förbättringsåtgärder för ökad patientsäkerhet styrks av evidens är viktigt. En utvärdering av användning av WHO:s checklista för säker kirurgi visade att komplikationer och mortalitet minskade [2].