Autoreferat. Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning och drabbar ungefär 1 procent av befolkningen, ökande till 10 procent hos personer över 80 år. Sjukdomen kan orsaka blodproppar, vilket ger upp till sju gånger ökad strokerisk, med risk för död eller allvarligt handikapp och stora kostnader för samhället som följd.

RE-LY-studien, nyligen förhandspublicerad, omfattade 18 113 patienter från 44 länder, varav 277 patienter i Sverige. Studien jämförde det nya läkemedlet dabigatran (två olika doser) med välkontrollerat öppet warfarin (INR 2,0–3,0) för att förebygga stroke och systemisk embolism under i genomsnitt två års behandling. Studien leddes av bl a Lars Wallentin, Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR), och undertecknad var nationell koordinator och medlem i styrgruppen.

Resultaten visade att dabigatran (150 mg × 2) var effektivare än warfarin och minskade risken för stroke och systemisk embolism med 34 procent (P < 0,001), utan ökad förekomst av allvarliga blödningskomplikationer. Den lägre dosen av dabigatran (110 mg × 2) var lika effektiv som warfarin men minskade risken för allvarliga blödningar. Båda doserna av det nya läkemedlet minskade dessutom risken för hjärnblödning med ca 70 procent (P < 0,001). Den högre dosen ökade också överlevnaden jämfört med warfarin.I mer än 50 år har K-vitaminhämmare (exempelvis warfarin) varit tillgängliga som blodförtunnande behandling. Välinställd warfarinbehandling minskar kraftfullt strokerisken vid förmaksflimmer. Men den ökade blödningsrisken, multipla läkemedels- och födoämnesinteraktioner och behovet av ständiga blodprovskontroller gör att bara ungefär hälften av patienterna får adekvat behandling. Flera antitrombotiska läkemedel har hittills utan framgång jämförts med warfarin, medan resultaten av RE-LY-studien överträffade alla förhoppningar. Det finns nu en behandling som är både effektivare och säkrare, och detta utan behov av blodprovskontroller, vilket kan innebära ett paradigmskifte i behandlingen av folksjukdomen förmaksflimmer.