Att identifiera markörer i exempelvis blod eller cerebrospinalvätska som kan selektera individer som löper ökad risk för Alzheimers sjukdom är ett intressant forskningsfält, som sannolikt kommer att tilldra sig allt större intresse. Flera studier har redan presenterats. De flesta av dessa har dock gjorts på mind­re material. Men nu publiceras en större studie i tidskriften JAMA som gjorts av forskare från bl a Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska institutet, Lunds universitet och centra i både USA och andra europeiska länder.

Forskarna har ställt samman data från individer med lindrig kognitiv störning (mild cognitive impairment). Hos vissa av dessa försämrades den kognitiva kapaciteten, och patienten diagnostiserades med Alzheimers sjukdom inom ett par år.
För samtliga studiedeltagare har halterna av tre proteiner vid namn tau, fosforylerat tau och betaamyloid-42 analyserats i cerebrospinalvätska. Proteinerna var väl kända sedan tidigare och har alla kopplats till Alzheimers sjukdom. Det författarna gjort är att sammanställa ett antal gränsvärden för nämnda tre proteiner som kan förutsäga om en individ löper särskilt hög risk att drabbas av Alzheimers sjukdom. Dessa gränsvärden har sedan använts på ett material med 750 individer med lindrig kognitiv störning för att identifiera individer i riskzonen.

Det visade sig att av de individer med lindrig kognitiv störning som uppfyllde kriterierna enligt gränsvärdena utvecklade 62 procent alzheimer inom två år. Och tittar man på samtliga som drabbats av sjukdomen efter två år kunde konstateras att 83 procent av dessa hade pekats ut av värdena.
Tidigare studier har emellertid visat på än bättre träffsäkerhet. Dessa studier var dock betydligt mindre än den nu aktuella. Sammantaget konstaterar författarna att träffsäkerheten bör betraktas som god även om den var något lägre än vad som tidigare indikerats.