Att ärftlighet är en riskfaktor för depression är givetvis ingen nyhet. En av de gener som pekats ut som orsak till detta är serotonintransportörgenen 5-HTTLPR, som kodar för ett membranprotein som transporterar serotonin till och från synapsen. Flera studier har presenterats kring genen, men nu visar en metaanalys att stödet för en koppling mellan genen och risken för depression är svagt.

Författarna har ställt samman data från 14 studier som omfattar 14 250 deltagare. Av dessa var totalt 1 769 drabbade av depression. Information fanns om vilken genotyp av 5-HTTLPR som deltagarna hade samt om, och i så fall hur ofta, deltagarna upplevt trauman i livet, som en nära anhörigs död och liknande. Det visade sig sammantaget att författarna inte hittade någon koppling mellan genotyp för 5-HTTLPR och ökad risk för depression hos vare sig kvinnor eller män. Inte heller när man tog hänsyn till antalet traumatiska upplevelser noterades en koppling mellan genotyp och depressionsrisk. Däremot var antalet traumatiska upplevelser i sig, utan inblandning av genen, kopplat till depressionsrisk.
Intresset för 5-HTTLPR har varit stort under senare år. Flera studier har kopplat transportören till ökad risk för depression. Ett exempel är en tidigare publicerad studie som visade att en särskild variant av promotorregionen av 5-HTTLPR ökade depressionsrisken givet att individen utsatts för traumatiska händelser. Det ledde till förhoppningen att man på genetiska grunder skulle kunna identifiera individer med hög risk för depression som är särskilt känsliga för stress och traumatiska händelser. Mot bakgrund av det ökade intresset för 5-HTTLPR är de aktuella rönen, alltså att stöd saknas för en koppling mellan olika varianter av genen och depression, således viktiga. Mycket tyder på att den genetiska bakgrunden till depression, i likhet med flera andra psykiatriska åkommor, är komplex med ett stort antal inblandade gener som samverkar med miljöfaktorer.