Övervikt och fetma är kopplade till ökad risk, sämre prognos och tidigare sjukdomsdebut vid pankreascancer. Det visar en amerikansk studie som presenteras i JAMA. Studien bygger på data från 841 patienter med adenokarcinom i pankreas och 754 friska kontroller. Studiedeltagarna har följts avseende bl a sjukdomsutfall, andra sjukdomar och BMI. Deltagarna har själva lämnat information kring bl a längd och vikt i ungdomen, rökning, alkoholkonsumtion och hereditet.

Det visade sig att individer som var överviktiga (BMI mellan 25 och 29,9) i åldern 14–39 år eller var feta (BMI ≥30) mellan 20 och 49 års ålder löpte ökad risk att drabbas av pankreascancer jämfört med normalviktiga. Kopplingen mellan pankreascancer och högt BMI var särskilt stark hos män och hos rökare. Värt att notera är att sambandet står sig även efter att författarna justerat för om deltagarna hade diabetes eller inte.

Individer som var överviktiga/feta i åldern 20–49 år drabbades även av sjukdomen tidigare, då snittåldern för insjuknande uppgick till 59 år hos individer med fetma (BMI ≥30), medan snittåldern var 61 år hos individer med övervikt (BMI mellan 25 och 29,9) och 64 år hos normalviktiga. Individer med övervikt/fetma från 30-årsåldern fram till att sjukdomen bröt ut hade även sämre prognos vad gäller överlevnad. Den sämre överlevnaden kan inte förklaras av komorbiditet, såsom kardiovaskulär sjukdom. Bidragande till detta är att majoriteten av dem som drabbas av pankreascancer avlider i sin sjukdom.

Till kända riskfaktorer för pankreascancer hör rökning och ärftlighet. Allt mer forskning har indikerat att även övervikt/fetma bör räknas som en riskfaktor, däribland den nu aktuella studien. Även övervikt/fetma i ungdomen, långt innan sjukdomen normalt brukar bryta ut, tycks öka cancerrisken. Det sistnämnda är givetvis extremt relevant mot bakgrund av den fetmaepidemi bland barn och ungdomar som nu sveper över hela västvärlden.
Men inte bara risken för pankreascancer tycks öka av övervikt. I en omfattande undersökning publicerad 2007 i BMJ kopplades högt BMI till ökad risk för esofaguscancer, njurcancer, leuk­emi, multipelt myelom, ovarialcancer, kolorektalcancer, bröstcancer och just pankreascancer.