Kvinnor som överlevt bröstcancer och som röker, dricker alkohol och är överviktiga löper ökad risk att drabbas av cancer i det andra, tidigare friska, bröstet; detta enligt en studie som presenteras i Journal of Clinical Oncology.

Författarna har tittat på 365 kvinnor drabbade av östrogenreceptorpositiv (ER+) invasiv bröstcancer. Dessa överlevde sin malignitet men drabbades sedan av en ny primärtumör i det andra bröstet. Kontrollgrupp har utgjorts av 726 kvinnor med östrogenreceptorpositiv cancer i ett bröst men som inte drabbats av cancer i det andra bröstet.
Uppgifter om rökning, alkoholkonsumtion och BMI har inhämtats från både journaler och intervjuer med deltagarna. Författarna har hittat en korrelation mellan högt BMI och återinsjuknande. Resultaten indikerar att kvinnor med ett BMI över 30 löper i storleksordningen 40 procent högre risk att drabbas av cancer i det andra bröstet än kvinnor som har ett BMI under 25. Liknande samband noterades även för alkohol och rökning. Kvinnor som drack minst sju enheter (drinks) alkohol per vecka löpte nästan dubbelt så hög risk att återinsjukna som kvinnor som avstod helt från alkohol. Rökare löpte fördubblad risk jämfört med kvinnor som aldrig rökt.

Författarna konstaterar att rökstopp, avhållsamhet från alkohol och viktkontroll tycks förbättra oddsen för att undvika återinsjuknande i bröstcancer. Tidskriften konstaterar på ledarplats att det nu krävs randomiserade studier, där kvinnor med bröstcancer lottas till program för rökavvänjning och viktkontroll, för att utröna om man med hjälp av dessa kan påverka risken för att drabbas av bröstcancer igen. Rökning övervikt och alkohol hör, vid sidan av ärftlighet, till sedan tidigare kända riskfaktorer för att drabbas av bröstcancer.