Prostataspecifikt antigen (PSA) är inte ett tillräckligt känsligt instrument för populationsbaserad scree­ning för prostatacancer. Det är slutsatsen i tre artiklar som publicerats i BMJ.

I en fall–kontrollstudie från medicinska biobanken vid Umeå universitet undersöktes hur väl PSA predicerade en framtida prostatacancerdiagnos [1]. Blodprov från 540 fall av prostatacancer tagna i medeltal sju år före dia­gnos jämfördes med blodprov från 1 034 matchade kontroller med avseende på PSA. Det fanns en stor överlappning av PSA-värdena mellan grupperna (se figur). PSA hade relativt hög validitet för att predicera framtida prostatacancer – med en area under ROC-kurvan på 0,84. Sensitiviteten vid en PSA-gräns på 3, 4 och 5 ng/ml var 59 procent, 44 procent och 33 procent. Specificiteten vid samma PSA-gränser var 87 procent, 92 procent och 95 procent.

Likelihood-kvoten uttrycker sannolikheten för att en sjuk individ har ett visst PSA-värde jämfört med att en frisk individ har samma värde. En positiv like­lihood-kvot, över 10, bekräftar sjukdom och en negativ, under 0,1, utesluter sjukdom. En positiv likelihood-kvot vid PSA-gränserna 3, 4 och 5 ng/ml beräknades till 4,5, 5,5 och 6,4, och en negativ likelihood-kvot för samma PSA-gränser var 0,47, 0,61 och 0,70. PSA under 1,0 ng/ml uteslöt i princip aggressiv prostatacancer under uppföljningstiden. Ingen PSA-gräns uppnådde de formella krav som ställs på ett screeningtest. Nya biomarkörer för prostatacancer behövs innan man kan införa populationsbaserad screening för prostatacancer.

I en analyserande artikel konstateras att de flesta riktlinjer om prostatacancerscreening, inkluderande det europeiska urologsällskapets riktlinjer (EAU guidelines), fortfarande inte rekommenderar populationsbaserad scree­ning på grund av risken för överbehandling [2]. Författarna påpekar att både ekonomiska och psykologiska kostnader betingade av falskt positiva testresultat, överdia­gnostik och överbehandling av prostatacancer behöver undersökas ytterligare.

I en ledare kommenteras artiklarna, där man framhäver vikten av att patienten fått information om de möjliga konsekvenserna av PSA-provet innan provet tas [3]. I de svenska nationella rekommendationerna för prostatacancersjukvården anges att män som önskar kontrollera sitt PSA ska informeras om PSA-provets för- och nackdelar för att möjliggöra ett eget aktivt ställningstagande till provtagningen. Ett informationsblad från Socialstyrelsen, där PSAtestets för- och nackdelar finns presenterade, ska finnas tillgängligt hos alla berörda sjukvårdsinstanser.