Att placeboeffekten är potent står utom allt tvivel. Nu visar forskare från Tyskland att en placeboeffekt kan ses redan på spinal nivå hos individer som utsätts för nociceptiv smärta. Rönen lyfts fram i en tänkvärd studie som presenteras i tidskriften Science.

Författarna har undersökt 15 frivilliga friska manliga försökspersoner och mätt deras smärttröskel genom att låta armarna utsättas för värme. De gavs två typer av kräm som smordes på armarna. Den ena krämen uppgavs vara verkningslös medan den andra uppgavs ha en potent smärtstillande effekt. I själva verket var båda krämerna helt verkningslösa. I samband med att deltagarna utsattes för smärta studerade man aktiviteten i ryggmärgen med funktionell magnetkameraundersökning. Det visade sig att när deltagarna fick krämen de trodde var smärtstillande noterades minskad aktivitet i dorsalhornet, vilket som bekant är det område där smärtsignaler processas, jämfört med då de fick krämen de trodde var verkningslös. Författarna konstaterar således att inhibering tycks ske redan på spinal nivå och att detta är en komponent av placeboeffekten.
Termen placeboeffekt, som fått sitt namn från latinets »placebo« som betyder »jag ska behaga«, myntades på 1950-talet, men effekten har varit känd längre än så. Det finns medicinska journaler från 1700-talet där läkare skriver att de ordinerat preparat de visste var verkningslösa med syftet att patienten har nytta av dem om de tror att preparaten ger effekt. Det är dock först under senare år som man lyckats visa i detalj vilka mekanismer som utgör placeboeffekten. Till de mer uppmärksammade studierna hör en amerikansk undersökning med ett liknande upplägg som i den nu aktuella studien och som publicerades i PNAS 2007. I den visade man med hjälp av PET-kameraundersökning att aktivering av endorfiner skedde hos individer som trodde de fått smärtstillning men som faktiskt givits ett verkningslöst preparat. Den nu aktuella studien lägger ytterligare en pusselbit på plats då den alltså visar att det redan på spinal nivå sker en inhibering av noci­cep­tiva smärtsignaler hos individer som trott sig ha fått behandling trots att så inte skett.