Missfall i tidig graviditet är en vanlig besöksorsak på en gynekologisk akutmottagning. Om det inte föreligger riklig pågående blödning kan inkompletta missfall handläggas genom kirurgisk skrapning eller farmakologisk utrymning med prostaglandiner eller behandlas konservativt.

Syftet med den aktuella studien var att i en randomiserad kontrollerad studie se om fertiliteten efter tidigt missfall (<13 veckor) var olika beroende på vilken metod som använts. Man ville även bedöma om kvinnans ålder, tidigare missfall och födslar inverkade på kommande graviditeter. Mellan 1997 och 2001 randomiserades 1 199 patienter med ultraljudsverifierat tidigt missfall till exspektativ, medicinsk (mifepriston eller misoprostol eller både–och) eller kirurgisk behandling. Av de inkluderade kunde 1 128 följas upp, och 68 procent svarade fem år senare på ett frågeformulär avseende tidpunkt för graviditet och förlossning efter missfallet. Artikelförfattarna konkluderar att fyra av fem kvinnor föder barn inom fem år efter ett tidigt missfall oavsett hur det då blev handlagt. Några signifikanta skillnader mellan grupperna vad gäller förekomst av barn födda före missfallet noterades heller inte. Där­emot hade äldre kvinnor och kvinnor med anamnes på tidigare missfall mind­re sannolikhet att föda efter indexmissfallet.I Sverige utförs i dag allt färre skrapningar i samband med inkompletta missfall, fler behandlas med läkemedel och oftast avvaktar man ett naturligt förlopp i hemmet. Det är viktigt att omhändertagandet individualiseras och sker i samråd med kvinnan/paret och att de informeras om att den framtida fertiliteten inte påverkas av vilken metod som använts.