Många kvinnor som opereras för bröstcancer upplever smärta kring och i det opererade området flera år efter ingreppet. Det visar en studie som presenteras i tidskriften JAMA.

Studien har gjorts på ett danskt material och omfattar 3 253 danska kvinnor som opererades för unilateral primär bröstcancer under 2005 och 2006. Under våren och sommaren 2008, alltså omkring två år efter ingreppet, svarade kvinnorna på ett formulär med frågor om huruvida de upplevde smärta från det opererade området. Det visade sig att så många som 1 543 av de 3 253 kvinnorna, vilket motsvarar 47 procent, angav att de upplevde smärta i området vid uppföljningen. Smärtan graderades i en 10-gradig skala där 10 (precis som i VAS-skalan) var värsta tänkbara smärta. Poäng mellan 8 och 10 definierades som svår smärta. Av samtliga som angav smärtproblem graderade 13 procent den som svår, medan 39 procent graderade den som medelsvår/moderat, vilket betydde en poäng på 4–7 på den 10-gradiga skalan. Resterande 48 procent angav smärtan som lätt, dvs 1– 3 poäng.
Att ha genomgått mastektomi var korrelerat med högre sannolikhet för svår smärta. Likaså var axillutrymning och om patienten vid sidan av det kirurgiska ingreppet även genomgått strålbehandling faktorer som var korrelerade med högre risk för svår smärta. Yngre patienter graderade överlag smärtan som värre än äldre. Värt att notera i övrigt är att 20 procent av alla kvinnor som angav smärta uppgav att de sökt läkare för smärtan under de senaste tre månaderna. Vid sidan av att 47 procent av kvinnorna angav smärtproblematik angav en större grupp, 58 procent av samtliga, att de led av känselstörningar i och kring det opererade området. Det var vanligare med känselstörningar hos kvinnor som var unga och som genomgått mastektomi. Däremot var inte känselstörningar vanligare bland kvinnor som strålbehandlats vid sidan av det kir­urgiska ingreppet.

Det är känt sedan tidigare att upp mot hälften av de kvinnor som opereras för bröstcancer drabbas av smärtor i området i efterförloppet. Faktorer som ålder, socioekonomisk status samt pre- och postoperativ smärta i direkt anslutning till ingreppet har hittills visats påverka risken att drabbas av smärta efter en bröstcanceroperation. Den aktuella stu­dien visar att denna smärta tenderar att bli långvarig för många patienter. Varför vissa kvinnor drabbas av långvarig smärta efter att ha opererats för bröstcancer är inte känt i detalj, konstaterar författarna, som vill se fler studier inom fältet.