Bristande motion, rökning och dålig kosthållning är alla riskfaktorer för ateroskleros som är förknippade med modern livsstil. Men hur har det sett ut historiskt hos människor som levt sina liv på ett helt annat sätt och efter helt annorlunda förutsättningar?

En grupp kardiologer från USA och Egypten har tittat på förekomsten av ateroskleros hos de gamla egyptierna. Studien, som presenteras i JAMA, bygger på en datortomografiundersökning som forskarna gjort av 20 mumier som förvaras i Kairo. Med datortomografens hjälp har man letat efter inlagring av kalciumhydroxiapatit i kärlen. Förekomst av detta har likställts med ateroskleros.

Undersökningarna med datortomografi gjordes i början av 2009. Det fanns fler mumier än 20 att tillgå vid museet; att man valde de aktuella berodde uteslutande på att dessa var bäst bevarade. Av de 20 undersökta mumierna visade det sig att 16 hade tillräckligt väl bevarade kärl och hjärtan för att man skulle kunna dra några slutsatser av undersökningen. Vid sidan av tecken på ateroskleros har man även undersökt hur gammal personen som mumifierades var när han eller hon dog genom att analysera benen.

Det visade sig att 9 av de 16 mumierna uppvisade tecken på ateroskleros. Forskarna hittade ateroskleros hos både kvinnliga och manliga mumifierade individer. Åtta individer dog före 45 års ålder medan övriga åtta dog efter 45 års ålder. Den äldsta mumie hos vilken man funnit ateroskleros är mumien efter en kvinna som avled för drygt 3 500 år sedan och som var en högt uppsatt tjänstekvinna hos drottning Ahmose-Nefertari. Bland de 16 mumierna förekom ateroskleros oftare hos de individer som avled sent i livet. Författarna skriver att de inte kunnat dra några slutsatser kring dödsorsaken hos respektive individ. Det kan alltså ha varit både konsekvenser av ateroskleros och andra faktorer som ledde till de mumifierade egyptiernas död.

Forskarna konstaterar att det är mycket sannolikt att dåtidens egyptier levde och åt annorlunda än dagens männi­skor. Trots detta tycks många ha varit drabbade av ateroskleros, visar studien. Om materialet är representativt för alla egyptier som levde för 3 000–4 000 år sedan ska givetvis vara osagt. Individer som mumifierades åtnjöt överlag mycket hög status i samhället, vilket kan ha möjliggjort att de lagt sig till med laster som exempelvis bristande fysisk aktivitet och, ur kardiovaskulär synpunkt, dålig kosthållning.