Den förväntade livslängden i USA har ökat under senare år. Kraftigt bidragande till detta är det faktum att allt färre amerikaner röker. Men under det kommande decenniet befaras amerikanernas förväntade livslängd minska på grund av sjukdomar och hälsorelaterade konsekvenser till följd av fetma och övervikt, enligt en studie som presenteras i New England Journal of Medicine.

Författarna har med hjälp av ett omfattande material kartlagt och prognostiserat den förväntade återstående livslängden för en amerikansk 18-åring; dels hur det ser ut i dag, dels hur det beräknas se ut under kommande år. Analysen baserar sig på statistik från perioden 1971–2006 och som kommer från tre material: National health and nutrition examination survey, Medical expendi­ture panel survey och National health interview study. Dessa material inkluderar uppgifter kring hur faktorer som tobaksrökning och övervikt/fetma utvecklats under de senaste 40 åren och hur detta har påverkat morbiditet, mortalitet och förväntad livslängd. Utifrån detta har författarna prognostiserat den förväntade livslängden för 18-åriga amerikaner år 2005 och 2020.
Analysen bygger på antagandet att den trend man kunnat se under senare år med färre amerikaner som röker och ökad förekomst av övervikt/fetma fortsätter fram till 2020. Resultaten visar att minskad tobaksrökning kommer att leda till ökad förväntad medellivslängd, men dessa positiva effekter kommer att ställas mot fetmarelaterade negativa effekter.
Sammanlagt väger de fetmarelaterade effekterna tyngre, och den förväntade livslängden beräknas minska med 0,71 år om man jämför hur länge en genomsnittlig 18-åring har kvar att leva år 2020 jämfört med år 2005. Författarna har också räknat på hur det skulle se ut i ett scenario som onekligen måste betecknas som den »bästa av världar«. Detta, högst hypotetiska, scenario bygger på att alla amerikaner är både rökfria och normalviktiga år 2020. Då skulle den förväntade livslängden stiga med 3,79 år, enligt modellen.
Under de senaste 100 åren har den förväntade medellivslängden i USA stigit stadigt, men den trenden riskerar nu att brytas om vi inte lyckas få bukt med den fetmaepidemi som råder, varnar författarna.