Effekten av antidepressiv medicinering beror på depressionens svårighetsgrad. Det visar en metaanalys som presenteras i JAMA.
Författarna har gjort en genomgång av studier inom fältet och identifierat sex randomiserade placebokontrollerade studier från perioden 1980–2009 i vilka man jämfört effekten av antidepressiv medicinering med placebo hos vuxna. Totalt omfattar dessa sex studier 718 individer. Depressionens svårighetsgrad har i samtliga studier graderats utifrån skalan Hamilton Depression Rating Scale (HDRS). Enligt denna är en poäng mellan 8 och 13 att betrakta som lindrig depression, 14–18 är moderat (moderate) depression och 19–22 svår depression. Poäng över 23 betraktas som mycket svår depression. Farmakologisk behandling omfattar både tricykliska medel och SSRI-preparat.

Resultaten visar sammantaget att den antidepressiva effekten av medicineringen beror på depressionens grad. För individer med mycket svår depression står det utom tvivel att behandlingen gav effekt. Men när man tittar på individer med lindrig eller moderat depression var effekten mycket begränsad. Den anges av författarna som »icke-existerande« eller »minimal« i denna grupp av depressionspatienter. Att det finns en korrelation mellan depressionens svårighet och effekten av medicinering är ingen nyhet; vad den aktuella studien visar är dock att nivån på depressionen måste vara relativt djup för att medicinering ska ge effekt.

Författarna skriver att de förvånas av att det krävs en relativt allvarlig depression med omfattande symtomatologi för att man ska kunna notera en ordentlig effekt av farmakologisk behandling.
Många läkare, politiska beslutsfattare, journalister och allmänheten känner inte till att de studier som gjorts av effekten av antidepressiva läkemedel ofta har gjorts på människor med svåra depressiva besvär. I den allmänna debatten och inte minst i läkemedelsbolagens marknadsföring framgår inte detta. I stället framställs preparaten som att de kan ha mycket god effekt även vid lindriga depressioner, och läkemedlen har i mindre seriösa sammanhang inte sällan benämnts som »lyckopiller«.