Malignt melanom förekommer inte enbart i hudkostymen utan även i vissa slemhinnor. Primärt anorektalt malignt melanom, som beskrevs första gången 1857 av Moore, är sällsynt, och incidensen anges till 1–2/106 i västvärlden. Litteraturen består till stor del av fallserier, och evidensbasen rörande behandling är smal. Prognosen är dålig med en rapporterad femårsöverlevnad på 0–25 procent, och det diskuteras om patienterna behandlas bäst med abdominoperineal rektumresektion (APR) eller lokal excision.

I en nyligen publicerad artikel redovisas behandlingsresultat avseende primärt anorektalt malignt melanom under 40 år i Sverige. Mellan åren 1960 och 1999 registrerades 251 patienter (150 kvinnor) med biopsiverifierat anorektalt me­lanom i Cancerregistret. Journaldata i någon form kunde fås fram för 229 (91 procent) av dessa patienter. Medianålder vid diagnos var 73 år (37–92), och vanligaste debutsymtom var blod i avföringen. Femårsöverlevnaden i hela patientgruppen var 13,6 procent, men studien fokuserades på patienter som opererats med antingen lokal excision (86) eller APR (66). Ingen signifikant överlevnadsskillnad kunde ses mellan grupperna.

Men när man i stället jämförde patienter som opererats radikalt med dem som opererats icke-radikalt oavsett operationsmetod framkom, som väntat, en klar överlevnadsfördel för de radikal­opererade. Sannolikheten att bli radikalopererad var större om man genomgick APR, men om radikalitet kunde uppnås med lokal excision var överlevnaden signifikant bättre än om detta uppnåtts med APR. I en multivariatanalys avseende överlevnad framkom radikaloperation och tumörstadium som signifikanta variabler.
Tack vare Cancerregistret och välfungerande journalarkiv i Sverige kunde denna analys av en, i sammanhanget, mycket stor populationsbaserad pati­ent­serie genomföras. Resultaten visar att operationsmetod inte bör väljas dogmatiskt utan efter patientens förutsättningar och tumörens utbredning, där målet givetvis ska vara radikal operation. Prospektiv datainsamling och implementering av vårdprogram skulle sannolikt underlättas om sällsynta tumörer som anorektalt melanom centraliserades ytterligare.