Rökning under graviditeten pekas ofta ut som riskfaktor för att barnet ska utveckla ADHD. Mekanismen skulle vara nikotinets påverkan på fostret. Alternativt skulle faktorer hos den rökande mamman snarare än rökningen i sig kunna förklara sambandet. En nyligen publicerad studie undersöker just detta. Den utgår från 980 000 svenska barn (6–19 år) födda efter normal graviditetslängd. Information om mödrarnas rökvanor finns i Medicinska födelseregistret och kopplades till uppgifter i Läkemedelsregistret om huruvida barnen under 2006 fått något recept på ADHD-läkemedel.

Huvudanalysen utgick från mödrar som rökt under en graviditet men inte under en annan och där barnafadern var densamme vid bägge graviditeterna. Kvaliteten på rökvariabeln konfirmerades i analyser av födelsevikt. Oddskvoten, »risken«, för att barnet skulle ha fått ADHD-läkemedel var 1,26 (0,95–1,58) om modern rökt ≥10 cigaretter/dag och 0,96 (0,73–1,13) om hon rökt ≤9 cigaretter/dag.
När vi i stället analyserade sambandet mellan rökning under graviditeten i all­mänhet och ADHD-medicinering fann vi starka samband, med oddskvoterna (justerade för bl a ålder och kön) för motsvarande rökvanor 2,86 (2,66–3,07) respektive 2,13 (2,00–2,27). And­ra faktorer än exponering för rökning tycks alltså förklara den största delen av sambandet mellan moderns rökning under graviditeten och risken att barnet ska utveckla ADHD.

Individer med ADHD börjar oftare röka än andra, har svårare att sluta och återfaller oftare. Det bör således finnas fler mödrar med genetisk disposition för ADHD bland rökare, vilket illustrerar en möjlig genetisk förklaring till våra resultat. Att röka under graviditeten kan också vara associerat med miljöfaktorer av betydelse för barnets symtomutveckling.