Vi har alla en enorm genetisk mångfald i våra tarmar. Slår man samman alla gener som finns i de bakterier och mikrober som finns i den normala tarmfloran rör det sig om ofattbara 3,3 miljoner olika gener. Det ska jämföras med det mänskliga genomet som omfattar »bara« ca 20 000–25 000 gener. Det visar en studie som presenteras i Nature.

Undersökningen har gjorts av forskare från det europeiska projektet MetaHIT (Metagenomics of the human intestinal tract) i samarbete med forskare från Kina. Forskningsfältet går under namnet metagenomik, och upplägget är onekligen av det ovanligare slaget.
124 individer, samtliga européer, har lämnat fecesprov. Man har därefter analyserat proven och identifierat mycket stora mängder av relativt korta DNAsekvenser. Dessa har sedan sekvenserats, varefter sekvenserna har jämförts med det mänskliga genomet för att utesluta att det skulle röra sig om DNA från individen i fråga. Författarna skriver att man hittat totalt mellan 1 000 och 1 150 olika bakteriearter i tarmfloran. Varje enskild individ bar på i storleksordningen 160 av dessa drygt 1 000 arter. Totalt omfattar samtliga 1 000–1 150 arter drygt 3 miljoner olika gener. Av alla gener man hittat kommer 99 procent från bakterier.
Sammantaget kan man således konstatera att tarmflorans genom är i storleksordningen 150 gånger mer omfattande än det mänskliga genomet. Författarna hoppas att rönen ska bidra till ökad förståelse för tarmens normalflora. Som kuriosa kan nämnas att en vuxen människas totala mängd bakterier i gastrointestinalkanalen väger över ett kilo.