Det antivirala preparatet aciklovir kan bromsa HIV hos patienter som är infekterade med både HIV och herpes sim­plex virus 2 (HSV-2), men effekten är relativt blygsam. Det visas i en studie som presenteras i Lancet.

Studien har bedrivits vid 14 olika centra i västra och södra Afrika och omfattar sammantaget 3 381 heterosexuella individer som vid studiens början var infekterade med både HIV (HIV-1) och HSV-2. Samtliga hade då undersökningen inleddes ett CD4-tal som översteg 250 × 106/l, den genomsnittliga nivån låg på 463. Ingen av deltagarna behandlades med antivirala läkemedel. Deltagarna lottades till två grupper: en som fick acik­lovir i dosen 400 milligram två gånger per dag och en som fick placebo. De följdes därefter i två år.

Främsta effektmått var hur behandling med aciklovir påverkade progressionen av HIV-infektionen. Man undersökte hur många individer i varje grupp som antingen nådde ett CD4-tal under 200 × 106/l, fick antiviral terapi insatt alternativt avled till följd av annan orsak än trauma. Bland samtliga individer som fick acik­lovir uppnådde 284 ett av dessa tre utfall under den studerade tvåårsperioden. Det ska jämföras med 324 individer i kontrollgruppen, som innehöll lika många deltagare.

Det rör sig således inte om någon markant skillnad mellan grupperna, och författarna skriver också att traditionell antiviral terapi mot HIV sannolikt har bättre effekt vad gäller att bromsa progressionen av HIV än aciklovir. De konstaterar också att man inte kan rekommendera att aciklovir ges före antiviral terapi för att bromsa HIV på basen av dessa rön.